Project i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het project i-4-1-Health. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project is gestart op 1 januari 2017 en duur tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Meer informatie vind je op: www.i41Health.eu.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Klik de website van Interreg voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

De rol van GGD Zeeland

Binnen het i-4-1-Health project zal GGD Zeeland zich hoofdzakelijk richten op het werkpakket dat zich bezighoudt met de publieke gezondheid. In dit werkpakket wordt een meldingsformulier ontwikkeld waarmee (geanonimiseerde) signalen op het gebied van antibioticaresistentie (ABR) uitgewisseld kunnen worden tussen de 6 GGD’en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en het Vlaamse Agentschap zorg en gezondheid.

Daarnaast zullen deze publieke gezondheidsdiensten hun kennis bundelen door het uitwisselen van best practices op het gebied van ABR, om zo de beschikbare deskundigheid verder te bevorderen. Tot slot zal GGD Zeeland in diverse kinderdagverblijven, basisscholen en zorgcentra meehelpen om de ABR-prevalentie gedurende één periode te meten (puntprevalentiemeting). Samen met deze metingen zal er ook een infectierisicoscan (IRIS) uitgevoerd worden in deze instellingen, een instrument dat is ontwikkeld in het Amphia ziekenhuis te Breda, zodat mogelijke verbeterpunten op het gebied van infectiepreventie aan het licht komen en de instellingen hiermee aan de slag kunnen.

Buiten de contacten met de zorginstellingen uit de humane sector, hoopt GGD Zeeland door dit project meer te gaan samenwerken met de relevante ketenpartners uit de veterinaire sector. Het beoogde netwerk dat via dit project ontstaat kan bijdragen aan het optimaliseren van de kennis over zoönosen en ABR.

SAIL: Stay Active and Independant for Longer

SAIL (Stay Active and Independant for Longer) is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsbranche met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen. Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen. In Zeeland hebben we namelijk verschillende uitdagingen: leefbaarheid en behoud van voorzieningen, vergrijzing en behoefte om langer zelfstandig thuis te wonen en de toekomstbestendigheid van het toerisme.

Samenwerking gezondheidszorg en toerisme

SAIL wil dit bereiken door middel van samenwerking tussen gezondheidszorg en toerisme. Door middel van co-creatie tussen verschillende organisaties en het betrekken van eindgebruikers ontstaan onverwachte combinaties tussen de verschillende branches. Nieuwe (duurzame) business modellen bieden ondernemers en organisaties volop kansen om in te spelen op huidige relevante trends en ontwikkelingen naar gezond leven en gezondheidspromotie, waardoor men een innovatief aanbod kan opbouwen dat voor langere tijd relevant kan zijn.

Vrijetijdssector en gezondheid

Binnen Zeeland is de vrijetijdssector belangrijk voor de economie. Organisaties binnen de toeristische sector zijn van oudsher gewend om samen te werken met andere partijen. Ook is het juist in deze sector dat innovatie cruciaal is om voor te blijven op de concurrentie. Trends en ontwikkelingen worden snel gesignaleerd en opgepakt om aan de steeds veranderde wens van de tegenwoordig goed geïnformeerde gast te voldoen.

Naast toerisme is ook de gezondheidszorg een grote factor in de Zeeuwse economie. Daarnaast is in de gezondheidszorg het concept gezondheidspromotie, waarin gezond leven centraal staat, een belangrijke groeimarkt. Het lijkt dat daarom vanzelfsprekend voor Zeeland om de vrijetijdssector te betrekken in cross-overs met de gezondheidszorg. Bovendien heeft Zeeland qua natuur veel te bieden om een gezonde leefstijl te hanteren, zowel voor de lokale bevolking, maar ook voor mensen die Zeeland bezoeken. Denk aan voorzieningen als sportevenementen, de duinen, het zwemwater met een goede kwaliteit (blauwe vlag) en de badstatus van Domburg en Cadzand.

Pilots

Een tiental pilots worden uitgevoegd binnen de vier betrokken landen (Nederland, Belgie, Frankrijk en Engeland), waarbij alle pilots wetenschappelijke ondersteuning krijgen van deelnemende onderwijsinstellingen. Voor Nederland en België is dit de HZ University of Applied Sciences. Iedere pilot zal vier fasen doorlopen: de verkennende fase, de ontwerp & ontwikkelfase, de testfase en de evaluatiefase. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de resultaten uit de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere geïnteresseerde organisaties een basis om met een soortgelijk project gestructureerd aan de slag te gaan. Alle pilots vallen of onder het thema ‘Welzijn  en Voeding’ of onder het thema ‘Sport en Bewegen’.

In Zeeland worden er vier pilots uitgevoerd, namelijk:

  • Doorontwikkeling Badstatus Domburg – Deze integrale aanpak moet leiden tot een pakket aan diensten en producten waar inwoners en toeristen gebruik van maken.
  • Ontwikkeling Sportdorp Oostkapelle – Doel is meer inwoners en gasten te laten bewegen en langer te laten sporten (dus jaar-rond-aanbod) door de lokale sportinfrastructuur te versterken en de exploitatiegraad van de lokale voorzieningen te vergroten.
  • Ontwikkeling van Vitaliteitsboulevard Cadzand – Voor het op de kaart zetten van Cadzand-Bad en daarmee Zeeland als vitaliteitsdestinatie zou een thalassocentrum inclusief zeebaden en een openbare ruimte waar allerlei activiteiten worden aangeboden erg mooi passen.
  • Healthy foodchain – Door de kwaliteit van voeding van ouderen te verbeteren door het gebruik van regionale producten en anderzijds door lokale horecaondernemers nieuwe kansen te bieden door nieuwe doelgroepen aan te boren.  Eén van de manieren om eenzaamheid te verminderen is gezamenlijk (gezond) te koken en te eten.

Mocht u als organisatie interesse hebben om betrokken te worden bij één van deze pilots, neem dan contact op met Estherella van Klinken (projectpartner namens GGD Zeeland) via: Estherella.vanKlinken@ggdzeeland.nl of kijk op www.interreg2seas.eu/sail. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door NV Economische Impuls Zeeland, GGD Zeeland en SMWO/SportZeeland. HZ University of Applied Sciences, met specifiek het Kenniscentrum Kusttoerisme en het Lectoraat Healthy Region is Lead Partner. Er is een samenwerking met partners uit toeristische kustregio’s in Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Engeland. SAIL wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020 en een bijdrage van de Provincie Zeeland.

Nieuwsbrieven en media

Nieuwsbrief SAIL 01-01-2019
Nieuwsbrief SAIL 01-12-2019
Nieuwsbrief Zeeuws Weerzien September 2019