Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project is gestart op 1 januari 2017 en duur tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Meer informatie vind je op: www.i41Health.eu.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Klik de website van Interreg voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

De rol van GGD Zeeland

Binnen het i-4-1-Health project zal GGD Zeeland zich hoofdzakelijk richten op het werkpakket dat zich bezighoudt met de publieke gezondheid. In dit werkpakket wordt een meldingsformulier ontwikkeld waarmee (geanonimiseerde) signalen op het gebied van antibioticaresistentie (ABR) uitgewisseld kunnen worden tussen de 6 GGD’en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en het Vlaamse Agentschap zorg en gezondheid.

Daarnaast zullen deze publieke gezondheidsdiensten hun kennis bundelen door het uitwisselen van best practices op het gebied van ABR, om zo de beschikbare deskundigheid verder te bevorderen. Tot slot zal GGD Zeeland in diverse kinderdagverblijven, basisscholen en zorgcentra meehelpen om de ABR-prevalentie gedurende één periode te meten (puntprevalentiemeting). Samen met deze metingen zal er ook een infectierisicoscan (IRIS) uitgevoerd worden in deze instellingen, een instrument dat is ontwikkeld in het Amphia ziekenhuis te Breda, zodat mogelijke verbeterpunten op het gebied van infectiepreventie aan het licht komen en de instellingen hiermee aan de slag kunnen.

Buiten de contacten met de zorginstellingen uit de humane sector, hoopt GGD Zeeland door dit project meer te gaan samenwerken met de relevante ketenpartners uit de veterinaire sector. Het beoogde netwerk dat via dit project ontstaat kan bijdragen aan het optimaliseren van de kennis over zoönosen en ABR.

SAIL: Stay Active and Independant for Longer

SAIL (Stay Active and Independant for Longer) is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsbranche met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen. Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen. In Zeeland hebben we namelijk verschillende uitdagingen: leefbaarheid en behoud van voorzieningen, vergrijzing en behoefte om langer zelfstandig thuis te wonen en de toekomstbestendigheid van het toerisme.

Samenwerking gezondheidszorg en toerisme

SAIL wil dit bereiken door middel van samenwerking tussen gezondheidszorg en toerisme. Door middel van co-creatie tussen verschillende organisaties en het betrekken van eindgebruikers ontstaan onverwachte combinaties tussen de verschillende branches. Nieuwe (duurzame) business modellen bieden ondernemers en organisaties volop kansen om in te spelen op huidige relevante trends en ontwikkelingen naar gezond leven en gezondheidspromotie, waardoor men een innovatief aanbod kan opbouwen dat voor langere tijd relevant kan zijn.

Vrijetijdssector en gezondheid

Binnen Zeeland is de vrijetijdssector belangrijk voor de economie. Organisaties binnen de toeristische sector zijn van oudsher gewend om samen te werken met andere partijen. Ook is het juist in deze sector dat innovatie cruciaal is om voor te blijven op de concurrentie. Trends en ontwikkelingen worden snel gesignaleerd en opgepakt om aan de steeds veranderde wens van de tegenwoordig goed geïnformeerde gast te voldoen.

Naast toerisme is ook de gezondheidszorg een grote factor in de Zeeuwse economie. Daarnaast is in de gezondheidszorg het concept gezondheidspromotie, waarin gezond leven centraal staat, een belangrijke groeimarkt. Het lijkt dat daarom vanzelfsprekend voor Zeeland om de vrijetijdssector te betrekken in cross-overs met de gezondheidszorg. Bovendien heeft Zeeland qua natuur veel te bieden om een gezonde leefstijl te hanteren, zowel voor de lokale bevolking, maar ook voor mensen die Zeeland bezoeken. Denk aan voorzieningen als sportevenementen, de duinen, het zwemwater met een goede kwaliteit (blauwe vlag) en de badstatus van Domburg en Cadzand.

Pilots

Een tiental pilots worden uitgevoegd binnen de vier betrokken landen (Nederland, Belgie, Frankrijk en Engeland), waarbij alle pilots wetenschappelijke ondersteuning krijgen van deelnemende onderwijsinstellingen. Voor Nederland en België is dit de HZ University of Applied Sciences. Iedere pilot zal vier fasen doorlopen: de verkennende fase, de ontwerp & ontwikkelfase, de testfase en de evaluatiefase. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de resultaten uit de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere geïnteresseerde organisaties een basis om met een soortgelijk project gestructureerd aan de slag te gaan. Alle pilots vallen of onder het thema ‘Welzijn  en Voeding’ of onder het thema ‘Sport en Bewegen’.

In Zeeland worden er vier pilots uitgevoerd, namelijk:

  • Doorontwikkeling Badstatus Domburg – Deze integrale aanpak moet leiden tot een pakket aan diensten en producten waar inwoners en toeristen gebruik van maken.
  • Ontwikkeling Sportdorp Oostkapelle – Doel is meer inwoners en gasten te laten bewegen en langer te laten sporten (dus jaar-rond-aanbod) door de lokale sportinfrastructuur te versterken en de exploitatiegraad van de lokale voorzieningen te vergroten.
  • Ontwikkeling van Vitaliteitsboulevard Cadzand – Voor het op de kaart zetten van Cadzand-Bad en daarmee Zeeland als vitaliteitsdestinatie zou een thalassocentrum inclusief zeebaden en een openbare ruimte waar allerlei activiteiten worden aangeboden erg mooi passen.
  • Healthy foodchain – Door de kwaliteit van voeding van ouderen te verbeteren door het gebruik van regionale producten en anderzijds door lokale horecaondernemers nieuwe kansen te bieden door nieuwe doelgroepen aan te boren.  Eén van de manieren om eenzaamheid te verminderen is gezamenlijk (gezond) te koken en te eten.

Mocht u als organisatie interesse hebben om betrokken te worden bij één van deze pilots, neem dan contact op met Estherella van Klinken (projectpartner namens GGD Zeeland) via: Estherella.vanKlinken@ggdzeeland.nl of kijk op www.interreg2seas.eu/sail. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door NV Economische Impuls Zeeland, GGD Zeeland en SMWO/SportZeeland. HZ University of Applied Sciences, met specifiek het Kenniscentrum Kusttoerisme en het Lectoraat Healthy Region is Lead Partner. Er is een samenwerking met partners uit toeristische kustregio’s in Vlaanderen, Noordwest-Frankrijk en Engeland. SAIL wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020 en een bijdrage van de Provincie Zeeland.

Nieuwsbrieven en media

Nieuwsbrief SAIL 01-01-2019
Nieuwsbrief SAIL 01-12-2019
Nieuwsbrief Zeeuws Weerzien September 2019

Veelgestelde vragen

Zijn leerlingen verplicht om deel te nemen aan de OKO Gezondheidsmonitor 2022?

Nee, deelname aan de OKO Gezondheidsmonitor 2022 is geheel vrijwillig. Alle ouders/verzorgers én leerlingen worden vooraf geïnformeerd over het onderzoek. Wilt u niet dat uw zoon of dochter meedoet aan de OKO Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u dit doorgeven aan school zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Ook als een leerling zelf niet mee wil doen, dan kan hij of zij dit (ter plekke) aangeven. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het echter belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan het onderzoek.

Waarom is deze extra uitvraag van de OKO Gezondheidsmonitor 2022 nodig?

Gemeente Schouwen-Duiveland heeft GGD Zeeland gevraagd om de jeugd uit Schouwen-Duiveland te ondervragen over hun gezondheid, middelengebruik, leefstijl en aspecten in hun omgeving die deel van invloed zijn daarop. Daarmee wil de gemeente de komende jaren werk maken van een preventieve aanpak voor gezondheid en leefstijl. Recente gegevens over de omgevingsfactoren zijn nog niet beschikbaar voor de gemeente. De gemeente wil op basis van deze gegevens samen met alle betrokkenen beleid maken.

Wat hebben leerlingen zelf aan deze extra uitvraag?

Het invullen van de vragenlijst kan jongeren zelf aan het denken zetten over een gezonde leefstijl. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie

Waarom krijgen de jongeren geen uitnodiging om de vragenlijst thuis in te vullen? 

Het is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als dit gezamenlijk op school wordt gedaan in de klas dan wanneer ze dat thuis moeten doen. Het geeft dus een betere respons. Ook voorkómen we zo dat ouders ‘meekijken’ bij het invullen. We willen echt dat jongeren 100% eerlijk kunnen zijn, ook over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken en drugs.

Hoe zit het met de privacy van leerlingen?

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op die manier weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. De GGD vraagt alleen de viercijferige postcode, zodat de GGD de gegevens op gemeenteniveau kan analyseren.

Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? 

Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen hun vragenlijst invullen.

Hoe veilig is het systeem dat wordt gebruikt voor de vragenlijst?

De vragenlijst is geprogrammeerd door Research 2Evolve (ISO 27001 gecertificeerd) in opdracht van GGD GHOR Nederland. Er is gebruikt gemaakt van survalyzer als softwarepakket voor de online vragenlijst.

De vragenlijst wordt ook gehost bij survalyzer op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated server voor de OKO Gezondheidsmonitor. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest die een gespecialiseerde, externe partij uitvoert. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en Research 2Evolve hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten.

Worden leerlingen en hun ouders/verzorgers zelf ook geïnformeerd over het onderzoek en de privacy? 

Ja, ouders/verzorgers en leerlingen ontvangen, via de middelbare school, een e-mail met daarin alle informatie over de OKO Gezondheidsmonitor 2022.

Wat gebeurt er met de resultaten van de OKO Gezondheidsmonitor 2022?

De resultaten worden door de gemeente gebruikt om op lokaal niveau met belanghebbenden in gesprek te gaan.

Waar worden de resultaten van de OKO Gezondheidsmonitor 2022 gepubliceerd?

De resultaten van de OKO Gezondheidsmonitor 2022 worden gepubliceerd door de gemeente. De GGD rapporteert de cijfers in rapporten aan de gemeente en de school. De school is eigenaar van de schoolrapportage en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen zien.

Hoe zijn middelbare scholen geselecteerd voor de OKO Gezondheidsmonitor 2022?

Alle middelbare scholen waarop meerdere leerlingen uit Schouwen-Duiveland zitten zijn gevraagd om mee te doen. Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen.