Wanneer in Zeeland een ramp of crisis ontstaat waarbij de gezondheid van mensen in gevaar is of maatschappelijke onrust heerst, gaat bij de GGD het crisisplan in werking. In dit crisisplan staan een aantal vaste taken omschreven voor de GGD.

De Directeur Publieke Gezondheid (tevens directeur GGD en GHOR Zeeland) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en inzet van de GGD bij een ramp en crisis. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van taken werkt de GGD nauw samen met de GHOR, de ziekenhuizen, de gemeenten en andere partijen.

Crisissituaties

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een GGD aan de slag moet in een crisissituatie:

  • Bij infectieziekte uitbraken (denk bijvoorbeeld aan en grote griepuitbraak waarbij ook een massavaccinatie moet worden georganiseerd).
  • Bij een crisis van medisch milieukundige aard, zoals een brand met gevaarlijke stoffen. Het gaat dan altijd om milieu-aspecten die de volksgezondheid kunnen bedreigen.
  • Als er coördinatie nodig is van de psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld bij opvang van slachtoffers na een ramp, bij gezinsdrama’s, zedenzaken of bij dreiging van maatschappelijke onrust.
  • Bij een crisis waarbij behoefte is aan advies over of inzet van een gezondheidsonderzoek op verzoek van andere organisaties, zoals gemeenten en GHOR.

Wat merk je van de GGD bij een crisis of ramp?

Bij een groot ongeval, ramp of crisis, geeft de GGD informatie aan burgers in Zeeland: via websites, via de media en bij informatiebijeenkomsten. Dit merk je als burger niet altijd rechtstreeks, omdat wij nauw samen werken met het bestuur van de gemeente(n) waar de gebeurtenis zich heeft voorgedaan of met de Veiligheidsregio Zeeland.