Dit onderzoek staat beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Corona Gezondheidmonitor Jeugd 2021 wordt uitgevoerd in de periode van 4 oktober tot en met 26 november van het schooljaar 2021-2022 onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs door middel van een digitale vragenlijst.

Deze extra meting wordt aanvullend op de 4-jaarlijkse cycli uitgevoerd. In dit geval wordt de vragenlijst na 2 jaar verstrekt, om de gevolgen van de coronapandemie in kaart te kunnen brengen, en vervolgens te kunnen zorgen voor passend beleid, indien dit noodzakelijk blijkt. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is ook bij wet bepaald. De Wpg beschrijft namelijk naast de 4-jaarlijkse cyclus ook de verplichting om Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) uit te voeren. De COVID-19 pandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn. Sinds maart 2020 houdt het coronavirus ook Nederland in zijn greep en nog altijd is de pandemie nog niet uitgedoofd.   

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is bepaald dat de gemeente in het kader van de publieke gezondheidszorg o.a. zorg draagt voor:   

 • het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking, bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a Wet publieke gezondheid; 
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, bedoeld in artikel 2 lid 2 sub g Wet publieke gezondheid.

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde wijze en in dezelfde periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en) en het RIVM.  

 De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Zeeland op welke manier zij in de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd. 

Doel Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 

De CGM Jeugd 2021 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen: 

 • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs;
 • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen;
 • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen te brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid.

Verwerkt GGD Zeeland persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke? 

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Zeeland digitale vragenlijsten. In de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een leerling niet direct kan worden herkend. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een leerling toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect maar niet het doel van het onderzoek. De GGD zorgt ervoor dat dit risico van herleidbaarheid wordt beperkt door beveiligingsmaatregelen. Zo is het niet toegestaan voor medewerkers van GGD’en om naar verbanden op te zoek te gaan om zo eventueel iemand te kunnen herleiden. 

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (in jaren), geslacht, postcodecijfers (PC4), religie 
 • Gezinssamenstelling en moeite met rondkomen 
 • Ervaren gezondheid 
 • Geluk, psychische gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, weerbaarheid, stress 
 • Ingrijpende gebeurtenissen (w.o. mantelzorg) 
 • Bewegen, alcoholgebruik, roken, cannabisgebruik 
 • (Cyber)pesten, sexting 
 • Trauma, impact corona, zorg en ondersteuning, suïcidegedachten 
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten 
 • Gamen en social mediagebruik 
 • Slaap  
 • Drugs-gebruik 
 • Relaties en seksualiteit

Bekijk via de link een inkijkexemplaar van de vragenlijst: Vragenlijst Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Op welke wijze gebruikt de GGD Zeeland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten? 

GGD Zeeland maakt rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk, omdat de rapportages op een hoog niveau worden opgesteld, dat wil zeggen niet op individueel niveau, maar enkel op groepsniveau van leerlingen.

De landelijke samenwerkingspartners, RIVM en GGD GHOR Nederland kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de in de CGM Jeugd 2021 verzamelde gegevens. Ook in deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk omdat rapportages alleen groepen leerlingen beschrijft en geen individuen.  

Grondslag uitvoering Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021  

GGD Zeeland voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2, sub a en b Wet publieke gezondheid) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (Wpg). Waar in de Wpg staat beschreven dat er één keer in de vier jaar de gezondheidssituatie in beeld moet worden gebracht (bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a Wet publieke gezondheid), is het nu noodzakelijk om in het kader van het Gezondheidsonderzoek bij Rampen (eveneens een verplichting vanuit de Wpg, bedoeld in artikel 2 lid 2 sub g Wet publieke gezondheid) een extra monitor uit te voeren in het tussenliggende oneven-jaartal en dus via epidemiologische analyse inzicht te vergaren in de gezondheidssituatie tijdens en na de coronacrisis van de doelgroep van deze gezondheidsmonitor.

Bij het uitvoeren van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 gebruikt GGD Zeeland alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Zeeland namens de gemeenten en in het kader van GOR uitvoert, noodzakelijk zijn.

Deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is vrijwillig. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek. Op basis van de wettelijk taak van GGD Zeeland mogen de ouders/verzorgers en/of leerlingen voor deelname aan het onderzoek worden benaderd voor deelname aan het onderzoek en het gebruiken van de antwoorden uit de vragenlijst.

Wie ontvangen de met de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 verzamelde gegevens? 

Binnen dGGD Zeeland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

GGD Zeeland maakt gebruik van een externe partij (I&O Research) om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. I&O Research is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.

GGD Zeeland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een leerling niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt. 

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.  

Hoe beschermen we de gegevens? 

De GGD, het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een leerling kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken. Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend.  

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 bewaard? 

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Zeeland ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerdergenoemde taken juist kan uitvoeren. Voor niet-geanonimiseerde data, zoals proefbestanden en (tussentijdse) ruwe bestanden vanuit I&O, hanteert de GGD een bewaartermijn van 3 maanden. Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt. Het RIVM bewaart de ruwe data gedurende 10 jaar, waarmee wordt voldaan aan de Archiefwet 1995 en Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Na 10 jaar worden deze bestanden bij het RIVM vernietigd. 

Welke rechten heb ik? 

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herkenning van een leerling mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen een leerling en ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen. Zo kan een verzoek worden gedaan om inzage of verwijdering van de ingevulde vragenlijst.

Recht op weigering 
Deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen via school een mail met informatie over het onderzoek. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren door dit aan de school kenbaar te maken.

Als een leerling deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen. 

Recht op informatie 
Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatiemail die een leerling of ouders/verzorgers via school ontvangt wordt naar deze privacyverklaring verwezen. 

Recht op verwijdering 
Het recht op verwijdering kan niet worden uitgeoefend, omdat er per school één URL wordt gebruikt voor alle leerlingen. Individuele leerlingen zijn na het verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. Daardoor kan de vragenlijst niet meer worden verwijderd. 

Recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar 
Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend, omdat er per school één URL wordt gebruikt voor alle leerlingen. Individuele leerlingen zijn na het verzenden van de vragenlijst niet meer te herkennen. De vragenlijst van een individuele leerling kan dus niet worden gevonden en mag/kan niet worden herleid.

Contact

Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunnen zij contact opnemen met: de functionaris gegevensbescherming GGD Zeeland via het e-mailadres: info@ggdzeeland.nl. 

Indien leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe de GGD Zeeland met de ingevulde vragenlijsten omgaat, omgaat, dan kunnen zij contact opnemen met: de onderzoeker van GGD Zeeland via het e-mailadres: onderzoek@ggdzeeland.nl

Meer informatie
Voor meer informatie over hoe GGD Zeeland omgaat met de privacy van een leerling, zie ons algemene privacyreglement.