We verzamelen deze cijfers via de Gezondheidsmonitors, registraties van de GGD en andere instellingen of met aanvullend onderzoek. Ook maken we rapportages op verzoek van gemeenten of andere organisaties in Zeeland. Op basis van onderzoek en registraties stellen we ook themarapporten op.

GGD Gezondheidsmonitor

Wij voeren periodiek (eens in de vier jaar) gezondheidsonderzoek uit, onder de Zeeuwse bevolking. De resultaten van dit onderzoek zijn een belangrijke bron voor het beleid van gemeenten, organisaties en de GGD zelf.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Tussen september en november 2019 voert GGD Zeeland de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Zeeland. De leerlingen worden bevraagd op thema’s met betrekking tot onder andere gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

Na verwerking van de data worden de resultaten op lokaal, regionaal en landelijk niveau gepresenteerd en opgenomen in de ZeelandScan, en worden voor de scholen afzonderlijk schoolprofielen gemaakt.

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u contact opnemen met één van de onderzoekers Publieke Gezondheid Carolien Koop of Leonie de Bruijne, via onderzoek@ggdzeeland.nl

Klik hier voor de meest gestelde vragen over de Gezondheidsmonitor.

Gezondheidsmonitor 2016/2017

In 2016 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder volwassenen en ouderen. Uit de resultaten blijkt, dat de eenzaamheid onder Zeeuwse ouderen hoog is. Ook zijn angststoornissen en depressie, onder 19-64 jarigen, de laatste jaren gestegen. Positief is, dat het aantal rokers is gedaald en dat Zeeuwse ouderen lichamelijk steeds actiever zijn.

Lees in de factsheet over de meest opvallende resultaten.
Lees een samenvatting van het onderzoek.
Makkelijk cijfers vergelijken uit dit onderzoek met andere gemeenten? Ga naar www.zeelandscan.nl.s

Factsheet eenzaamheid & zingeving

De meest recente gezondheidsmonitor (uitgevoerd in 2016) laat zien dat eenzaamheid veel voorkomt onder Zeeuwse ouderen. Met het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid” worden gemeenten en lokale partijen aangespoord om lokale coalities te vormen en actief op zoek te gaan naar manieren om de toename van eenzaamheid om te buigen in een neerwaartse lijn. Verminderen van eenzaamheid is echter geen eenvoudige opgave. Eenzaamheid is een divers en complex vraagstuk met een sterk persoonlijk karakter.

Meer kennis over eenzaamheid is gewenst. Daarom hebben wij op verzoek van de gemeenten aanvullende analyses uitgevoerd op de beschikbare data en wordt samen met de HZ, UCR, Solidarity University en ZB Planbureau een leerprogramma op dit thema ontwikkeld. In de rapportage “Eenzaamheid en zingeving bij Zeeuwse ouderen” wordt de samenhang tussen eenzaamheid en zingeving nader wordt uitgelegd.

Factsheet depressie in Zeeland

15.000 Zeeuwen hebben ernstige depressieve klachten. Mensen die lijden aan ernstige depressieve klachten lopen het risico dat zij een depressie kunnen krijgen. Onder Zeeuwse inwoners van 19 jaar en ouder heeft 56% geen depressieve klachten, 39% milde en 5% heeft ernstige klachten. Deze 5% komt overeen met 15.000 inwoners.

In deze factsheet wordt aangegeven hoe depressie samenhangt met andere (leefstijl)factoren zoals bewegen, leeftijd en geslacht en worden risicogroepen onderscheiden. Met deze aanvullende analyses wil de GGD Zeeland gemeenten en professionals een stap verder op weg helpen naar het opstellen en uitvoeren van preventief beleid op het gebied van depressie.

Zeelandscan

De ZeelandScan is een databank, die in één oogopslag een beeld geeft van de gezondheid en leefbaarheid in een dorp of wijk. De gezondheid is in beeld gebracht, maar ook allerlei zaken die van invloed zijn op de gezondheid, zoals het gevoel van veiligheid of de lichamelijke activiteit van de inwoners. Op die manier is meteen duidelijk welke zaken het beste aangepakt kunnen worden, om de gezondheid in de wijk of kern te verbeteren. Of andersom: wat gaat er juist goed in de wijk? Het is een hulpmiddel voor gemeenten, inwoners, professionals en ondernemers om samen de gezondheid en leefbaarheid te verbeteren.

Wij hebben samen met ZB Planbureau, Robuust en gemeenten de ZeelandScan ontwikkeld. Bezoek de ZeelandScan via www.zeelandscan.nl

Relatiebeheer gemeenten 0113 - 249400
Bel met het algemene telefoonnummer en vraag naar de relatiebeheerder of mail naar
relatiebeheerder@ggdzeeland.nl