4 onderwerpen

Welbevinden

Jongeren die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen.

4 onderwerpen

Zeeuwse jongeren zitten minder lekker in hun vel dan in 2019 Lekker in je vel
Zeeuwse meisjes hebben een minder goede mentale gezondheid dan jongens Kwetsbaarheid
Meer jonge mantelzorgers in Zeeland dan landelijk Ingrijpende gebeurtenissen
Pesten op school en cyberpesten is toegenomen Pesten

Resultaten van verschillende studies hebben eerste aanwijzingen opgeleverd dat de corona maatregelen misschien wel de meeste impact hebben op het mentaal welbevinden van jongeren en jongvolwassenen. Op zich is dat niet verwonderlijk aangezien jongeren en jongvolwassenen in het algemeen meer mentale klachten hebben dan andere leeftijdsgroepen.   

Zo werd onder andere een toename gezien van somberheidsklachten en angstklachten. Jongeren hadden minder om naar uit te kijken en een kleine groep is vaker bang en gevoelens van eenzaamheid zijn toegenomen [1].  

De resultaten samengevat

 • 77 %

  is (zeer) gelukkig

 • 28 %

  is psychisch ongezond

 • 42 %

  voelt zich (zeer) vaak gestrest

 • 39 %

  voelt zich in de laatste 12 maanden soms tot altijd eenzaam

Uitleg indicatoren

Psychische gezondheid

Om de psychische gezondheid bij jongeren te meten, is gebruik gemaakt van de MHI-5, de ‘Mental Health Inventory 5′.  Deze internationale standaard voor het meten van de psychische gezondheid bestaat uit 5 vragen met elk 6 antwoordcategorieën met waarden 0 t/m 5. Per persoon wordt de somscore berekend die wordt vermenigvuldigd met 4, zodat de somscore uitkomt tussen de 0 (zeer ongezond) en de 100 (perfect gezond). De vragen zijn:

 1. Voelde u zich erg zenuwachtig? 
 2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
 3. Voelde u zich kalm en rustig? 
 4. Voelde u zich neerslachtig en somber? 
 5. Voelde u zich gelukkig?

Doordat jongeren met én zonder depressieve klachten de vragenlijst invullen, geeft het een indicatie van het vóórkomen van depressieve klachten onder alle jongeren. 

Weerbaarheid

De vragenset over weerbaarheid bestaat uit acht stellingen waarop een gemiddelde score wordt berekend om te bepalen of een leerling voldoende weerbaar is. Elke stelling heeft vijf antwoordcategorieën van helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens.   

 • Ik weet wat ik wel en niet wil; 
 • Ik zeg het als iemand iets doet wat ik vervelend vind; 
 • Ik laat mij makkelijk overhalen om dingen te doen die ik niet wil; 
 • Ik kan heel goed nee zeggen tegen mijn vrienden; 
 • Ik vind het moeilijk om hulp te vragen als iemand mij lastig valt; 
 • Ik doe alleen maar dingen die ik zelf echt wil; 
 • Ik kom voor mezelf op als iemand mij uitscheldt, beledigt of bedreigt; 
 • Als mijn vrienden iets doen wat ik eigenlijk niet wil dan doe ik toch maar mee. 

Gevoelens van eenzaamheid

Voor de indicatie van eenzaamheid onder jongeren wordt gebruik gemaakt van de directe vragen ‘Hoe vaak heb je je eenzaam gevoeld in de laatste 4 weken?’ en ‘Hoe vaak heb je je eenzaam gevoeld in de laatste 12 maanden?’. De vragen worden beantwoord met vijf antwoordcategorieën van ‘nooit’ tot ‘(bijna) altijd’. Het direct vragen naar eenzaamheid met een single-item vraag heeft dezelfde validiteit en betrouwbaarheid als een multi-item schaal [2].  

Interessante websites

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar: 

 • [1] Nederlands Jeugdinstituut. Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een literatuuroverzicht. Utrecht: april 2021.
 • [2] Madsen KR, et al. Loneliness and Ethnic Composition of the School Class: A Nationally Random Sample of Adolescents. J Youth Adolesc. 2016 Jul;45(7):1350-65.