Welbevinden Ingrijpende gebeurtenissen

Ingrijpende gebeurtenissen

Meer jonge mantelzorgers in Zeeland dan landelijk

Van dit rapport bestaat ook een oudere versie.

Een veilige thuissituatie is voor jongeren een belangrijke basis voor een goede emotionele en fysieke ontwikkeling.

Soms groeien jongeren op met bijzondere omstandigheden in de gezinssituatie. Ze hebben te maken (gehad) met een ernstig ziek gezinslid, hun ouders zijn gescheiden of bij hen thuis is moeite om rond te komen. Door de coronacrisis kunnen kwetsbare gezinnen extra kwetsbaar zijn geworden of kunnen gezinnen die eerst niet kwetsbaar waren, juist kwetsbaar zijn geworden [1].

Uit de literatuur is bekend dat deze omstandigheden kunnen leiden tot gezondheidsklachten, minder goede sociale relaties, schoolverzuim, en het gebruik van verslavende middelen [2,3,4]. 

Soms zijn er ingrijpende gebeurtenissen in een gezin. Zo maakt(e) 27% mee dat iemand in het gezin een ernstige lichamelijke beperkingen of ziekte heeft/had, 23% maakt(e) een scheiding van de ouders mee en 16% van de Zeeuwse leerlingen geeft aan een overlijden van iemand in het gezin te hebben meegemaakt (zie figuur 1).

Opvallend is dat het percentage jongeren dat aangeeft zelf een psychische ziekte te hebben (gehad) significant is toegenomen van 8% in 2019 naar 9% in 2021 (zie figuur 2). Deze toename is in lijn met de algemene verslechtering in mentale gezondheid van jongeren.  

Jonge mantelzorgers 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, een psychische aandoening heeft of een verslaving heeft.

Van de Zeeuwse leerlingen is 14% een jonge mantelzorger (zie figuur 1). Dit is hoger dan in Nederland gemiddeld (12%). Bij meisjes ligt het percentage jonge mantelzorgers hoger dan bij jongens: 16% versus 11%. Het percentage jonge mantelzorgers in Zeeland is iets afgenomen ten opzichte van 2019: van 16% naar 14% in 2021 (zie figuur 2). In Nederland zien we dezelfde ontwikkeling.  

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar: 

  • [1] Nederlands Jeugdinstituut. Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een literatuuroverzicht. Utrecht: april 2021.
  • [2]Mantelzorg.nl
  • [3] Loketgezondleven.nl – Armoede, schulden en gezondheid
  • [4] NJI Dossier Scheiding