Welbevinden Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid

Zeeuwse meisjes hebben een minder goede mentale gezondheid dan jongens

Van dit rapport bestaat ook een oudere versie.

Sommige jongeren zijn kwetsbaarder dan anderen. Ze hebben een extra steuntje nodig om lekker in hun vel te zitten of om te kunnen gaan met anderen. Als jongeren lang blijven rondlopen met nare gevoelens en dit niet wordt gezien, kan dit leiden tot psychosociale problemen. Kwetsbare jongeren zijn door de coronacrisis vaak extra geraakt, denk bijvoorbeeld aan armoede in gezinnen, achterstanden op school [1]. 

Ervaren psychische gezondheid 

Van de Zeeuwse jongeren voelt 28% psychisch ongezond. Dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde (27%) (zie figuur 1). Meisjes, leerlingen van klas 4 en vwo-leerlingen voelen zich psychisch ongezonder.  

Sociale steun 

De jongeren is gevraagd of ze bij iemand terecht kunnen als ze ergens mee zitten. Bijna negen op de tien Zeeuwse jongeren geeft aan dat dit het geval is (88%). Landelijk ligt dit percentage iets lager (86%).  

Eenzaamheid 

Bijna vier op de tien Zeeuwse jongeren heeft zich in de afgelopen twaalf maanden soms tot altijd eenzaam (39%) gevoeld en 12% voelde zich vaak tot altijd eenzaam. In de afgelopen vier weken voelde 29% zich soms tot altijd eenzaam en voelde 10% zich vaak tot altijd eenzaam. Eenzaamheid onder Zeeuwse jongeren is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde (zie figuur 2).

Tussen jongens en meisjes zien we behoorlijke verschillen in het ervaren van eenzaamheid (zie figuur 2). Zo heeft vier op de tien meisjes (39%) zich soms tot altijd eenzaam gevoeld in de afgelopen vier weken in vergelijking met twee op de tien jongens (19%). In de afgelopen vier weken voelde 14% van de Zeeuwse meisjes en 5% van de jongens zich vaak tot altijd eenzaam.

Leerlingen in klas 4 geven vaker aan zich eenzaam te voelen in de afgelopen vier weken dan leerlingen in klas 2 (zie figuur 2): 34% van de vierdeklassers en 25% van de tweedeklassers voelde zich vaak tot altijd eenzaam. Tussen de onderwijsniveaus zijn de verschillen kleiner. Alleen tussen vwo leerlingen en havo leerlingen is er een significant verschil wat betreft soms tot altijd eenzaam voelen in de afgelopen vier weken (respectievelijk 33% en 26%).  

Stress 

De jongeren is gevraagd of ze stress ervaren door onder andere school of de thuissituatie. Ruim vier op de tien Zeeuwse jongeren (42%) voelen zich (zeer) vaak gestrest. Dit percentage ligt iets lager dan gemiddeld in Nederland (44%) (zie figuur 3). Waar krijgen jongeren stress van? Zelf noemen ze veelal school of huiswerk (29%) en alles wat ze moeten doen (23%) als mogelijke oorzaken. In vergelijking met 2019 is het percentage jongeren in Zeeland dat stress ervaart niet veranderd (zie figuur 5).

Meisjes ervaren meer stress dan jongens en hoe ouder de leerlingen hoe meer stress ze ervaren (zie figuur 3). Zo ervaart 56% van de meisjes stress in vergelijking met 27% van de jongens in Zeeland. In klas 4 is dat 45% en in klas 2 38%.

Verder valt op dat leerlingen van de hogere onderwijsniveaus meer stress ervaren dan leerlingen van lagere onderwijsniveaus (zie figuur 3). Van de Zeeuwse vwo-leerlingen ervaart 51% stress, bij havo-leerlingen is dat 42%, bij vmbo-gt leerlingen 41% en bij vmbo-bk leerlingen 35%.  

Suïcidegedachten 

Ongeveer twee op de tien Zeeuwse jongeren (22%) heeft er in het afgelopen jaar wel eens (een enkele keer tot heel vaak) serieus over gedacht een eind aan het leven te maken. Dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde (21%) (zie figuur 4) en niet veranderd ten opzichte van 2019 (22%) (zie figuur 5).

Opvallend is het verschil tussen jongens en meisjes (zie figuur 4): 27% van de meisjes heeft in het afgelopen jaar wel eens (een enkele keer tot heel vaak) serieus over gedacht een eind aan het leven te maken in vergelijking met 15% van de jongens. We zien geen duidelijke verschillen tussen onderwijsniveaus en leerjaar. 

Geraadpleegde bronnen, kijk voor meer informatie naar:  

  • [1] Nederlands Jeugdinstituut. Effect van corona op jeugd, gezin en jeugdveld. Een literatuuroverzicht. Utrecht: april 2021.