Veelgestelde vragen

Wat is de definitie van de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma?

De vaccinatiegraad is kort gezegd een deelnamepercentage, het geeft aan welk deel van een bepaalde groep personen gevaccineerd is binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP(Rijksvaccinatieprogramma)). De geldigheid (juistheid en tijdigheid) van (een serie van) vaccinaties wordt op individueel niveau beoordeeld volgens een algoritme op basis van de jaarlijks door het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb(Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))) gepubliceerde RVP-richtlijn. Dit in tegenstelling tot zogenaamde voorlopige opkomstcijfers waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt hoeveel meisjes een eerste HPV(Humaan papilloma virus)-vaccinatie hebben gekregen.

Bron: Vaccinatiegraad | Vraag en antwoord | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Hoe wordt de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma precies berekend?

De vaccinatiegraad – uitgedrukt in een percentage – wordt berekend door het aantal gevaccineerde kinderen te delen door het totaal aantal kinderen in een bepaald geboortecohort en dit te vermenigvuldigen met 100. Daarbij wordt meegenomen of de gewenste (serie van) vaccinaties voor een bepaalde leeftijdsgrens behaald zijn. De berekening wordt uitgevoerd op basis van de gegevens zoals geregistreerd in het landelijke vaccinatieregister Præventis.

Bron: Vaccinatiegraad | Vraag en antwoord | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Wat is informed consent?

Het RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein doordat kinderen grotendeels al vóór 2022 voor de RVP-vaccinaties zijn uitgenodigd.

Bron: Vaccinatiegraad | Vraag en antwoord | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Waar moet je rekening mee houden bij de interpretatie van de vaccinatiegraad op regionaal niveau?

  • Het is belangrijk voorzichtig te zijn bij de interpretatie van verschillen tussen regio’s of gemeenten en verschillen tussen jaren binnen eenzelfde regio of gemeente. Dit kunnen daadwerkelijke verschillen zijn maar ze kunnen ook deels veroorzaakt worden door de mate waarin op regionaal niveau informed consent wordt geregistreerd.
  • Bedenk dat de vaccinatiegraad altijd een momentopname is. De vaccinatiegraad wordt bepaald op verschillende leeftijden (1, 2, 5, 10, 14 en 15 jaar). Als een kind op een later moment alsnog gevaccineerd wordt, wordt dat niet meer meegenomen in de berekening.

Bron: Vaccinatiegraad | Vraag en antwoord | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Wat is een mogelijke oorzaak van de dalende vaccinatiegraad?

Een mogelijke oorzaak van de dalende vaccinatiegraad is dat jonge ouders minder positief over vaccinaties zijn gaan denken. Dat bleek uit een peiling van het RIVM uit 2022 in vergelijking met een peiling uit 2013. Ook uit Europees onderzoek blijkt dat in meerdere landen het vertrouwen van burgers in vaccins en vaccineren is afgenomen. Dit kan een gevolg zijn van de coronapandemie. De meeste ouders zijn echter nog steeds positief over vaccineren.

Bron: Vaccinatiegraad | Vraag en antwoord | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Hoe kunnen we de vaccinatiegraad verbeteren?

Het RIVM is inmiddels met de uitvoerders in gesprek om te kijken hoe de vaccinatiegraad kan worden verbeterd. Het wegnemen van belemmeringen voor ouders en tieners is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld door meer mogelijkheden te creëren waar en wanneer ze de vaccinaties kunnen halen.

In Zeeland verruimen we volgend jaar de tijden per priklocatie. Daarnaast zijn er meerder vaccinatiecampagnes per prik.

Een andere oplossing zou kunnen zijn om ouders meer gelegenheid te geven om in gesprek te gaan met professionals. Daarnaast is het RIVM gestart met een nieuw onderzoeksprogramma dat inzicht gaat bieden in hoe je mensen het beste kunt informeren over vaccineren, hoe je kunt ondersteunen bij het maken van een vaccinatiekeuze en hoe vaccineren zo toegankelijk mogelijk kan worden.

Bron: Vaccinatiegraad | Vraag en antwoord | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)