De COVID-19 pandemie heeft ons laten zien dat pandemieën onvoorspelbaar zijn. We moeten ons er onverwachts opnieuw tegen kunnen wapenen.

Speerpunt kabinet: vergroten van de pandemische paraatheid
De afgelopen twee jaar werd de wereld en zo ook Nederland geconfronteerd met een pandemie die (nog steeds) een ongekende impact heeft. Het heeft ons doen realiseren hoe ontwrichtend een pandemie is voor mensen, voor de economie en voor de samenleving als geheel. Het is niet zonder reden dat het kabinet het vergroten van de pandemische paraatheid tot één van haar speerpunten in het regeerakkoord heeft gemaakt en daar € 300 miljoen per jaar voor heeft uitgetrokken.

Kamerbreed is men ervan doordrongen dat Nederland beter voorbereid dient te zijn op een volgende pandemie. Voorkomen moet worden dat sectoren gedwongen sluiten, de reguliere zorg moet worden afgeschaald en dat de samenleving en haar burgers beperkt worden in hun vrijheden. Om dit in de toekomst te voorkomen, moeten virussen tijdig opgemerkt worden, uitbraken in de kiem gesmoord en moet voor burgers én sectoren helder zijn wat hun handelingsperspectief is.

Investeren in infectieziektebestrijding
Daarvoor is onder meer nodig dat er geïnvesteerd wordt in de infectieziektebestrijding: het vakgebied dat zich bezighoudt met het voorkomen, signaleren en bestrijden van infectieziekten. Een taak die regionaal belegd is bij de GGD’en, uiteraard in nauwe samenwerking met vele andere partners in de regio en op landelijk niveau.

Project ‘Zeeland pandemisch paraat’
GGD Zeeland werkt aan het treffen van deze voorbereidingen voor de toekomst: het nieuwe project ‘Zeeland pandemisch paraat’ (ZPP) moet ons daarbij gaan helpen. Onder ZPP zal het team infectieziektebestrijding worden versterkt waarbij de GGD wordt voorbereid op het functioneren in tijden van een pandemie.

Landelijke Functie Opschaling Infectieziektenbestrijding (LFI)
De LFI is een nieuwe, landelijke crisisorganisatie. Samen met GGD’en en andere partijen uit de infectieziektebestrijding, andere departementen, veiligheidsregio’s en gemeenten gaat deze landelijke crisisorganisatie ervoor zorgen dat Nederland een toekomstige pandemie beter kan bestrijden. De LFI is ondergebracht bij het RIVM.

Meer informatie over de LFI vind je op de website van het RIVM.