Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022-2023

Gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen in Zeeland

In het voorjaar en de zomer van 2022 hebben alle GGD’en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan onder jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in Nederland, naar aanleiding van de coronapandemie. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen op het gebied van gezondheid, leefstijl en welzijn onder jongvolwassenen. Daarnaast wordt de impact van de coronaperiode op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen in kaart gebracht. In totaal hebben 69.750 jongvolwassenen uit Nederland de online vragenlijst ingevuld, waarvan 1.574 jongvolwassenen uit Zeeland.

De vragenlijst is in Zeeland ingevuld door

 • 1574

  jongvolwassenen

 • 3.8 %

  van werkelijke populatie jongvolwassenen

 • 69 %

  vrouwen

 • 29 %

  mannen

 • 1 %

  non-binair of anders

 • 14 %

  LHBTQ+

 • 20

  jaar gemiddelde leeftijd

 • 24 %

  16-17 jaar

 • 36 %

  18-20 jaar

 • 40 %

  21-25 jaar

 • 85 %

  Nederlandse herkomst

 • 6 %

  migrant

 • 8 %

  kind van migrant(en)

Samenvatting en advies

Mentale gezondheid jongvolwassenen onder druk

Op sociaal en emotioneel vlak maken jongvolwassenen grote ontwikkelingen door. Ze krijgen nog meer een eigen identiteit, maken toekomstplannen en werken hier naartoe. De mentale gezondheid ontwikkelt zich gedurende de levensloop voortdurend en wordt gevormd door omgevingsfactoren die zowel beschermend als bedreigend kunnen zijn. Stress, psychische klachten en eenzaamheid zijn risicofactoren – bedreigingen – en kunnen zowel een oorzaak als een gevolg zijn van verminderd mentaal welbevinden. Weerbaarheid, veerkracht en sociale steun zijn beschermende factoren en kunnen het welbevinden van jongvolwassenen juist bevorderen.

Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022-2023 blijkt dat de mentale gezondheid van Zeeuwse jongvolwassenen onder druk staat. De helft van de jongvolwassenen ervaart psychische klachten en de helft voelt zich vaak tot zeer vaak gestrest. Meest genoemde redenen zijn stress door studie of school, de combinatie van alles wat zij moeten doen en de eisen die zij aan zichzelf stellen. Ook is twee derde van de jongvolwassenen eenzaam en is bijna een derde sterk eenzaam. Het aandeel jongvolwassenen dat in de afgelopen 12 maanden serieus heeft gedacht om een einde aan het leven te maken, is zorgelijk. Een derde heeft wel eens serieus aan suïcide gedacht en 1 op de 20 jongvolwassenen dacht hier zelfs vaak tot heel vaak serieus over na. De mentale gezondheid van vrouwen is slechter dan die van mannen.

Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna zes op de tien Zeeuwse jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Eén op de zes jongvolwassenen geeft aan nog steeds last te hebben van gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt in de coronaperiode.

Ondanks dat een deel van de jongvolwassenen kwetsbaar is, geeft het merendeel aan voldoende weerbaar te zijn (80%). De helft van de jongvolwassenen herstelt na een moeilijke periode weer snel en twee derde vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. Het merendeel van de Zeeuwse jongvolwassenen kan bij iemand terecht bij problemen of als ze ergens meezitten (87%).

Andere aandachtspunten

In vergelijking met Nederland valt in Zeeland op dat jongvolwassenen vaker dagelijks roken, dat zij minder wekelijks sporten en minder vaak lid zijn van een sportvereniging. Zo rookt 17% dagelijks in vergelijking met 14% in Nederland. Minder dan de helft van de Zeeuwse jongvolwassenen (46%) is lid van een sportvereniging of heeft een sport abonnement, terwijl dit in Nederland bijna zes op de tien is (59%). Ook heeft bijna een derde overgewicht en bijna één op de tien heeft ernstig overgewicht.

Jonge mantelzorgers in Zeeland verdienen extra aandacht. In Zeeland is bijna één op de tien jongvolwassenen mantelzorger. Dit aandeel is hoger dan in Nederland gemiddeld. Ditzelfde beeld wordt ook gezien bij de andere doelgroepen in Zeeland: zowel bij jeugd, als bij volwassenen en ouderen (zie Gezondheidsmonitor Jeugd en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen). Gezien we in de toekomst meer beroep zullen moeten doen op deze vorm van zorg en dat het mantelzorgpotentieel kleiner wordt, is het zaak om goed te zorgen voor de groep mantelzorgers (zie ook brochure zwaarbelaste mantelzorgers). Hier ligt een belangrijke taak voor gemeenten weggelegd.

Advies: kwalitatieve verdieping en een integrale aanpak

De doelgroep jongvolwassenen is in de Gezondheidsmonitor lang onderbelicht geweest. In de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 wordt nu aandacht gevraagd voor deze specifieke groep met het speerpunt “druk op het dagelijks leven van jeugd en jongvolwassenen” met als eerste ambitie meer inzicht verkrijgen in de aard en omvang van de mentale problemen van deze doelgroep. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen voorziet hier deels in.

De Gezondheidsmonitor bevestigt dat de omvang van de mentale problemen zorgelijk is, maar geeft weinig informatie over de aard hiervan, over de behoeften van de doelgroep zelf en over de context waarin deze problemen zich ontwikkelen. Het advies is een verdiepend onderzoek uit te voeren. Door diepgaande gesprekken te voeren met de jongvolwassenen kan meer inzicht worden verkregen in hun eigen vragen en behoeften en in concrete aanknopingspunten voor preventie.

Een integrale aanpak zorgt er vervolgens voor dat aandacht besteed wordt aan zowel het bevorderen van beschermende factoren als het terugdringen van risicofactoren en vroegsignalering van beginnende problemen. De integrale aanpak ‘Mentale gezondheid van ons allemaal’ die in opdracht van het ministerie van VWS is opgezet, is hier een uitwerking voor. Deze aanpak komt ook terug in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) onder de pijler 3E ‘versterking mentale weerbaarheid en mentale gezondheid’. Van gemeenten wordt hierin verwacht dat ze aansluiten bij deze landelijke aanpak en dat ze gebruik maken van kansrijke en/of effectieve interventies voor mentale gezondheidsbevordering.

Het merendeel van de Zeeuwse gemeenten heeft in hun nota’s volksgezondheid het speerpunt van de landelijke nota gezondheidsbeleid al overgenomen. De cijfers uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen laten zien dat de mentale gezondheid van de Zeeuwse jongvolwassenen onder druk staat. Met het verdiepende onderzoek kunnen we inzicht geven in de handelingsopties met betrekking tot deze mentale gezondheid, waarna vervolgens een passende integrale benadering kan worden opgezet. Zoveel mogelijk aansluiten bij wat al is ontwikkeld, verdient de voorkeur.

Neem voor meer informatie, vragen of advies contact op met een van de adviseurs Publieke Gezondheid via:  AdviesPubliekeGezondheid@ggdzeeland.nl

Informatie over

Leeswijzer

In deze rapportage vindt u de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 – 2023.

Vanwege de betrouwbaarheid van de resultaten en de privacy van de respondenten hanteren we bij de rapportage een minimum van 100 respondenten die de vraag ingevuld hebben en een minimum van 10 respondenten per specifiek antwoord. Indien de aantallen lager liggen, worden de cijfers niet weergegeven. 

Per thema
De belangrijkste resultaten voor Zeeland worden per thema besproken. We gaan ook in op verschillen tussen groepen, zoals gender en leeftijd. Alleen de significante verschillen (p < 0,05), oftewel niet berustend op toeval, worden toegelicht. 
Kies onderaan deze pagina een thema om direct de resultaten te bekijken.  

Alle cijfers
Een volledig overzicht van de resultaten op Zeeuws niveau kunt u terugvinden in het tabellenboek. 

Waarom dit onderzoek?

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is opgezet om meer inzicht te krijgen op het gebied van gezondheid, leefstijl en welzijn onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen.  Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen vindt u op www.monitorgezondheid.nl

Gemeenten zijn vanuit de wet verplicht om de gezondheidssituatie van hun inwoners in kaart te brengen, ook na rampen en crisissen. De coronacrisis is daar één van. Gemeenten laten deze wettelijke taak uitvoeren door GGD’en. Het onderzoek is in 2022 voor het eerst uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid, leefstijl en welzijn van jongvolwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk en regionaal niveau. 

De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om vervolgacties of interventies aan te bieden aan bepaalde groepen jongvolwassenen.  

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van de Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, die samen het netwerk GOR vormen. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten, als gevolg van de coronacrisis, inzichtelijk te maken. ZonMw is namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opdrachtgever van de monitor en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken. 

Hoe zijn de gegevens verzameld?

Van april tot en met augustus 2022 hebben jongvolwassenen door heel Nederland de kans gehad om vragenlijst digitaal in te vullen.
Hiervoor is geen steekproef getrokken, maar zijn jongvolwassenen geworven via een online (sociale media) en
offline campagne. De vragenlijst was in te vullen via een open link.
 

Alle verzamelde gegevens zijn anoniem verwerkt. 

Hoe moeten de cijfers worden geduid?

Voor de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022-2023 is geen steekproef getrokken, maar was online in te vullen via een open link. Deze methodiek heeft geleid tot een selectievere respons, zo hebben bijvoorbeeld meer vrouwen dan mannen de vragenlijst ingevuld. Het is ook mogelijk dat bepaalde groepen jongeren meer geneigd zijn om een vragenlijst in te vullen dan andere. Als de groep die meedoet aan een onderzoek niet helemaal vergelijkbaar is met de totale populatie, noemen we dat “selectiebias”.  

Om hiervoor te corrigeren is een vorm van weging toegepast: ‘standaardisatie’. Hierbij is de verdeling van respondenten in de data vergeleken met de werkelijke populatieverdeling van jongvolwassenen in Zeeland. Er wordt gecorrigeerd voor de achtergrondkenmerken: GGD-regio, leeftijd (16-17 jaar, 18-20 jaar, 21-25 jaar) en gender (in twee groepen: mannen en vrouwen).  

Hoewel de regionale standaardisatie voor een deel corrigeert voor de selectiebias in de data, wordt hier nooit alles mee gecorrigeerd. Het duiden van de gestandaardiseerde cijfers dient dan ook met voorzichtigheid te worden gedaan. De data zullen, ook na standaardisatie, geen 100% correcte representatie zijn van de werkelijke populatie, maar slechts een benadering. Zo kan je bijvoorbeeld beredeneren dat jongvolwassenen die erger geleden hebben onder de coronapandemie meer geneigd waren om hier een vragenlijst over in te vullen dan jongvolwassenen die er minder onder leden. Dan bijvoorbeeld zou het percentage met mentale gezondheidsproblemen hoger zijn in dit onderzoek dan in de totale populatie.

Wat wordt bedoeld met de coronaperiode?

Het onderzoek is afgenomen vlak na de laatste en harde lockdown in de winter van 2021-2022. In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na deze harde lockdown en vervielen de laatste maatregelen in voorjaar 2022 (zie tijdlijn Corona maatregelen). Ten tijde van de afnemen van de vragenlijst golden er dus geen beperkende coronamaatregelen meer. 

Meer weten? Neem contact met ons op