Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020-2021

Gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen in Zeeland

In het najaar van 2020 hebben alle GGD’en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan onder volwassenen (19 t/m 64 jaar) en ouderen (65+) in Zeeland. In Zeeland hebben 9.847 volwassen en 6.185 ouderen de vragenlijst over hun gezondheid en leefstijl ingevuld.

De vragenlijsten zijn ingevuld door

 • 9847

  Volwassenen

 • 29 %

  Respons volwassenen

 • 6185

  Ouderen

 • 52 %

  Respons ouderen

Samenvatting en advies 

In het najaar van 2021 zullen de huidige resultaten van de gezondheidsmonitor aangevuld worden op de website. De resultaten van de vergelijkingen met voorgaande jaren en de resultaten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken zullen dan toegevoegd worden.  

Speerpunten GGD

GGD-Zeeland heeft positieve gezondheid als uitgangspunt. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid (lees de alinea hieronder over positieve gezondheid voor meer informatie). Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. De speerpunten van de GGD zijn gebaseerd op het principe van positieve gezondheid en de Landelijke nota: Gezondheid breed op de agenda 2020-2024. Bekijk hier de landelijke nota op de website van de Rijksoverheid waar vier gezondheidsvraagstukken centraal staat, te weten: Gezondheid in de sociale en fysieke leefomgeving, Gezondheidsachterstanden verkleinen, Druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen en Vitaal ouder worden.

Speerpunten volwassenenagenda van GGD Zeeland

Op basis van cijfers, landelijke ontwikkelingen en visie van de GGD wordt er binnen de GGD Zeeland een volwassenenagenda opgesteld met daarin speerpunten voor de doelgroep volwassenen. De volwassenenagenda wordt in de tweede helft van 2021 opgesteld.  

Speerpunten ouderenagenda van GGD Zeeland

Op basis van cijfers, landelijke ontwikkelingen en de visie van de GGD is er binnen GGD Zeeland gekozen voor onderstaande speerpunten voor de doelgroep ouderen. Bekijk op de website van de Rijksoverheid in de nota volksgezondheid de landelijke ambities voor de doelgroep ouderen.

Positieve gezondheid/leefstijl
We worden steeds ouder maar wel met meer ziekten en aandoeningen. Inzetten op leefstijl heeft uiteindelijk invloed op het ontstaan en verloop van bijvoorbeeld chronische ziekten. Ook dan is het van belang om eigen regie te kunnen blijven voeren. En te werken aan wat voor een persoon zelf belangrijk is om zich gezond te voelen.
   

Gezonde leefomgeving
Een gezonde leefomgeving is schoon, heel en veilig, stimuleert een gezonde leefstijl en maakt gezonde keuzes makkelijk. Bijvoorbeeld een omgeving die uitnodigt om te fietsen omdat voorzieningen sneller bereikbaar zijn per fiets dan per auto. De openbare ruimte kan een grote invloed hebben op de beslissing van ouderen om wel of niet naar buiten te gaan. Een toegankelijke en uitnodigende fysieke leefomgeving heeft ook een belangrijke sociale functie. Het wordt makkelijker om elkaar ontmoeten, ouderen vergroten hun sociale netwerk en belangrijke ontmoetingsplekken blijven bereikbaar.
 

Eenzaamheid
Eenzaamheid blijft een belangrijk thema voor de Zeeuwse ouderen. 
Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Er zijn verschillende soorten eenzaamheid die ook een verschillende aanpak vragen.  

Meer informatie over de verschillende soorten eenzaamheid kunt u vinden op de website van een tegen eenzaamheid en Movisie. 

Heeft u vragen over de speerpunten volwassenenagenda en/of ouderenagenda?
Stel deze vragen dan via het e-mailadres:
adviespubliekegezondheid@ggdzeeland.nl.

Lees meer

Positieve gezondheid als definitie voor gezondheid 

Positieve gezondheid is uitgewerkt in zes dimensies, die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten.

Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een instrument dat kan worden ingezet als opmaat naar een gesprek over gezondheid en welzijn. 

Meer informatie over positieve gezondheid vindt u hier: Wat is het? – Institute for Positive Health (iph.nl) 

Hieronder vindt u informatie over diverse thema’s van gezondheid voor volwassenen en ouderen. In deze online rapportage is elk thema onderverdeeld in een aantal sub onderwerpenPer sub onderwerp staat een symbool van het spinnenweb van positieve gezondheid vermeld om aan te geven onder welke dimensie van positieve gezondheid het betreffende sub onderwerp valt. Het kan zijn dat een sub onderwerp binnen meerdere dimensies valt.   

Lees meer

Informatie over

Leeswijzer

Per thema
De belangrijkste resultaten voor Zeeland worden per thema besproken.  Een volledig overzicht van de resultaten kunt u terugvinden in de tabellenboeken. Voor de website is er een selectie gemaakt van de resultaten. De cijfers genoemd boven de balken in de grafieken betreffen percentages. Bij de resultaten zijn ook de significante verschillen (p < 0,05), oftewel niet berustend op toeval, toegelicht. Een bolletje boven een cijfer geeft aan dat de resultaten significant verschillen, dit betekent dat het de kans dat de uitkomst op toeval berust minder dan 5% is. Als het bolletje boven de cijfers van Nederland staan is er een significant verschil tussen de percentages van Nederland en Zeeland. Staat het bolletje boven de balk van uw gemeente, dan betekent dit dat er een significant verschil is tussen de gemeente en Zeeland. Bij sommigen balken staan dezelfde percentages genoemd, maar zijn de balken niet altijd even hoog. Dit komt door de afronding van de percentages. 7.6% en 8.4% worden bijvoorbeeld beiden afgerond naar 8%.

Bovenaan de pagina kunt u via de knop thema’s doorklikken naar de resultaten per thema. De thema’s kunt ook onderaan de pagina vinden.

Alle cijfers
Alle cijfers op Zeeuws niveau, op regio niveau en per gemeente zijn terug te vinden in de gemeentelijke tabellenboeken. Voor veel onderwerpen zijn er ook Nederlandse cijfers beschikbaar. Vet gedrukt cijfer in kolom subregio en of Zeeland: cijfer is significant hoger of lager dan gemeentecijfer (deze is dan ook vet gedrukt is). Zwart bolletje achter cijfer NL: cijfer is significant hoger of lager dan Zeeland

Bekijk de tabellen per gemeente via de website: Tabellen­boeken Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 – GGD Zeeland

Waarom dit onderzoek?

Het monitoren van de gezondheid is een wettelijke taak van de GGD. Deze gezondheidsmonitor wordt elke vier jaar afgenomen door de GGD in samenwerking met het CBS en het RIVM. De resultaten van het onderzoek geven inzicht en aangrijpingspunten voor het lokale en landelijke gezondheidsbeleid. 

Hoe zijn de gegevens verzameld?

In de periode september tot en met december van 2020 hebben zo’n 42.000 volwassenen en ouderen in de provincie Zeeland de enquête ‘Gezondheidsmeter 2020’ thuis ontvangen. In totaal hebben zo’n 16.000 mensen de vragenlijst ingevuld. De respondenten konden de vragenlijst schriftelijk of digitaal invullen.   

Vergelijking cijfers 2020 met voorgaande jaren en vergelijking t.o.v. achtergrondkenmerken.

In het najaar van 2021 wordt de website ge-update zodat de cijfers met voorgaande jaren vergeleken kunnen worden. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar verschillen in achtergrondkenmerken zoals geslacht en opleiding.   

Hoe gaat de GGD verder met deze cijfers?

De cijfers geven inzicht in de gezondheidssituatie van de Zeeuwse inwoners en worden gebruikt als basis voor de adviezen over gezondheidsbeleid aan gemeenten. De lokale cijfers per gemeenten worden aan de desbetreffende gemeenten gepresenteerd en zijn terug te vinden in dtabellenboeken via onze website: Tabellen­boeken Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 – GGD Zeeland

Meer weten? Neem contact met ons op: