Menu

Wet kinderopvang

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste levensjaren hebben een grote invloed op de latere ontwikkeling van een kind. Daarom is het belangrijk dat kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus een gezonde en veilige omgeving bieden. In opdracht van de gemeente houdt de GGD toezicht op de kwaliteit van deze voorzieningen.

Inspecties 

Kindercentra moeten zich houden aan wettelijke eisen op het gebied van:

 • personeel
 • veiligheid en gezondheid
 • accommodatie en inrichting
 • groepsgrootte
 • pedagogisch beleid
 • inspraak en klachten

 

De Directeur Publieke Gezondheid heeft, als toezichthouder Kinderopvang voor de 13 Zeeuwse gemeenten, de volgende personen gemachtigd om toezichttaken uit te oefenen in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

 • Mevrouw A. Baarda
 • Mevrouw I. Besson
 • Mevrouw C. van Veen
 • Mevrouw J. Fienee
 • Mevrouw N. van Gelder
 • Mevrouw G. Steijaert
 • Mevrouw J. Visscher

Het inspectierapport

De bevindingen van het inspectiebezoek komen in een inspectierapport. Het doel van dit rapport is:

 

 • rapporteren of een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau zich houdt aan de kwaliteitseisen
 • een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen
 • ouders informeren

 

Als een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau zich niet houdt aan de wettelijke eisen, heeft dat gevolgen. De maatregelen kunnen per gemeente anders zijn.

Risicogestuurd toezicht

In de brochure Toezicht en handhaving in de kinderopvang kunnen houders van kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus lezen wat hun verantwoordelijkheden zijn en hoe gemeentelijke handhaving geregeld is. De GGD heeft de afgelopen twee jaar ingezet op minder toezicht waar dat mogelijk is en meer waar dat moet. Kortom: minder inspecties bij bewezen kwaliteit. Deze aanpak heet risicogestuurd toezicht.

Toepassen Wet kinderopvang

Hoe pas ik het ‘vierogenprincipe’ efficiënt toe? Wanneer mag een kind in een tweede stamgroep geplaatst worden? Dit zijn vragen die een kinderopvangorganisatie kan hebben. Als organisatie kunt u hiervoor uiteraard terecht bij de branchevereniging. Maar als u specifiek wilt weten hoe u de regelgeving toepast op uw organisatie en situatie, dan denken wij graag met u mee. Als inspecteurs hebben wij alle kennis in huis over de Wet kinderopvang en kunnen we u helpen bij het toepassen van de regelgeving in uw kindercentra. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op! 

Vragen?

Voor meer informatie over hygiëne en veiligheid bij kindercentra of het inspectiebezoek kunt u contact opnemen met: 0113 249456.