Adviseren

De medewerkers van de afdeling ondersteunen instellingen en bedrijven met adviezen op het gebied van (voedings)hygiëne. In verpleeghuizen en woonzorgcentra geven zij advies over hygiëne en infectiepreventie en hoe infecties voorkomen kunnen worden door hygiënisch te werken.

Tevens kunnen zij begeleiding geven bij het werken volgens de hygiëneregels die opgesteld zijn door de Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) aan diverse organisaties. Denk hierbij aan organisaties voor dak- en thuislozenopvang. In opdracht van gemeenten hebben de adviseurs overleg met de organisaties van publieksevenementen, om te beoordelen of men de nodige maatregelen heeft genomen om hygiënerisico’s te beperken.

Inspecteren

THZ houdt toezicht op naleving van de wet met betrekking tot tatoeëren en piercen. Zij inspecteren de verschillende studio’s en verlenen al dan niet een vergunning.

In de Zeeuwse havens inspecteert THZ zeeschepen conform de normen van de World Health Organization.

Producten ten aanzien van THZ

  • Tatoeëren en Piercen
  • Ship Sanitation
  • Auditeren
  • Seksinrichtingen
  • Het organiseren van scholing betreffende hygiëne

Werkzaamheden van de toezichthouder


Het voeren van gesprekken met betrokkenen, het inzien van stukken en het beoordelen van producten.

  • Onderzoek doen bij tatoeëerders en piercers. De toezichthouder doet onderzoek naar de te gebruiken producten en de handelingen van de tatoeëerder op gebied van hygiëne en veiligheid. Een vergunning voor tatoeëren en/of piercen wordt verleend indien aan de eisen wordt voldaan.
  • Op verzoek van de kapitein/eigenaar of agent wordt een onderzoek (op gebied van hygiëne en veiligheid) aan boord van een schip uitgevoerd en wordt een  “Ship Sanitation Certificate” uitgereikt indien aan de eisen wordt voldaan. Het certificaat is zes maanden geldig.
  • Audits uitvoeren op het gebied van hygiëne en veiligheid, voor verschillende instanties waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen. Na de audit wordt een auditrapport opgesteld met conclusies en adviezen.
  • Inspecties in seksinrichtingen worden op verzoek van de gemeente uitgevoerd. Hierna wordt een inspectierapport opgesteld met conclusies en eventuele tekortkomingen welk door de eigenaar opgelost dient te worden.
  • Het geven van scholing aan verschillende organisaties op gebied van hygiëne en veiligheid.

Bovenstaande vindt plaats aan de hand van wet en regelgeving en richtlijnen.

Bekostiging

Andere organisaties samen met bepaalde gemeente(n).