Wat kunnen gemeenten en de provincie doen om de luchtkwaliteit te verbeteren?

De provincie is verantwoordelijk voor de zogenaamde BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) bedrijven. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde. De gemeente is verantwoordelijk voor de kleinere bedrijven. De omgevingsdienst (RUD) is verantwoordelijk voor toezicht op de emissie-eisen.

Alle provincies, inclusief de provincie Zeeland, hebben het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst, ten gevolge van binnenlandse bronnen, van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Het terugdringen van de industriële luchtverontreiniging is een van de thema’s in het SLA. Binnen de SLA-themagroepen wordt gewerkt aan een verbetering van de aanpak. Door deel te nemen aan het SLA kunnen Zeeuwse gemeenten hiervan meeprofiteren. GGD Zeeland roept de Zeeuwse gemeenten daarom op het SLA te ondertekenen.

Algemene informatie over luchtverontreiniging, uw gezondheid en hoe u zelf kan bijdragen aan een schonere lucht zijn te vinden op de website GGD Leefomgeving.

Referentie

  1. Dijkema M et. all. (2018). GGD-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid RIVM Rapport 2018-0016.
  2. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) website: https://www.vtv2018.nl/milieukwaliteit. Geraadpleegd op 4-4-2019.
  3. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), website: https://www.vtv2018.nl/leefstijl-en-omgeving. Geraadpleegd op 30-3-2022
  4. Gezondheidsraad (2018). Gezondheidswinst door schonere lucht. Nr. 2018/01.
  5. PBL, RIVM & TNO (2020), Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen. Rapportage bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving
  6. Fast T. et all (2018). Gezondheidseffectscreening: Gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming. GGD Nederland. http://www.fastadvies.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Handboek-GES-2018-versie-300418.pdf
  7. Adriëtte Oostvogels et. all. (2022) Gezondheid in de IJmond 2020: Monitor over hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in gebieden met verschillende belasting van fijnstof afkomstig van de basismetaalindustrie. GGD Kennemerland.  
Lees meer