Advies

Aan elke school is een team jeugdgezondheidszorg (JGZ) verbonden, bestaande uit een JGZ-arts en -verpleegkundige. Dit JGZ-team kan je school adviseren en ondersteunen, op het gebied van gezondheid en welzijn. Denk hierbij aan voorlichting/advies aan ouders, kinderen of leerkrachten. Ook bij moeilijke momenten op school, zoals een sterfgeval of grensoverschrijdend gedrag, kan het JGZ-team je adviseren en ondersteunen.

Aanbod

 • Opvoedingsondersteuning
 • Preventieve tandzorg
 • Veiligheid en hygiëne
 • Zorgadviesteams
 • Ziekteverzuimbegeleiding leerlingen

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie over wat de JGZ voor jouw school kan betekenen? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat Jeugdgezondheidszorg secretariaat-jgz@ggdzeeland.nl of bel met 0113 – 249 406.

Opvoedingsondersteuning

De JGZ van GGD Zeeland geeft ondersteuning, voorlichting en advies aan ouders en leerkrachten over o.a.:

 • algemene vragen betreffende de opvoeding van het kind;
 • vragen die bestaan rond specifiek gedrag van het kind op school en/of thuis;
 • bedplassen.

Aan de ouders wordt deze ondersteuning gegeven door de jeugdverpleegkundige, tijdens de reguliere contacten die hij/zij heeft met de ouder en het kind. Indien er meer gesprekken nodig zijn om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij de opvoeding, kunnen er extra gesprekken gehouden worden. Iedere school heeft zijn vaste jeugdverpleegkundige. Leerkrachten met vragen over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen op school, kunnen deze aan de jeugdverpleegkundige stellen die verbonden is aan de school.

Veiligheid en hygiëne

Een belangrijke taak van de GGD is het bevorderen van de veiligheid op en rond de school. Ongevallen zijn namelijk de meest voorkomende oorzaak van verwonding en overlijden van kinderen. Veiligheid op en om de school gaat verder dan alleen de school en haar voorzieningen. Ook de verkeersveiligheid rond de school en op de wegen daarnaartoe tellen mee. Wij voeren, op aanvraag, onderzoek uit naar alle factoren die de veiligheid van schoolkinderen beïnvloeden.

Hygiëne

Een goede hygiëne voorkomt besmettelijke ziekten. Daarom doen wij  op verzoek van scholen onderzoek naar de medisch-hygiënische omstandigheden op scholen. Alles wat een relatie heeft met de gezondheid van kinderen binnen de schoolomgeving, komt in deze onderzoeken aan de orde. Schoolen kunnen advies inwinnen over het aanbrengen van verbeteringen, eventueel in overleg met de ARBO-dienst.

Zorgadviesteams (ZAT)

Op elke school zijn leerlingen, over wie een leraar zich zorgen maakt. Dit kunnen kinderen zijn met gedragsproblemen, problemen in de thuissituatie of andere zorgen. Het hoeft niet altijd een groot probleem te zijn, maar soms is het nuttig om er samen met deskundigen naar te kijken. Om kinderen/jongeren met problemen sneller en eenvoudiger te helpen, kunnen basisscholen participeren in een overkoepelend zorgoverleg. Daardoor komen minder kinderen/jongeren in een (zwaar) hulpverleningstraject terecht.

Dit zorgoverleg vormt een voorziening waarin onderwijs, jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg nauw samenwerken.

Het ZAT bestaat uit:

 • een afvaardiging van de school
 • een maatschappelijk werker
 • een medewerker van Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland
 • een jeugdarts
 • overige zorgverleners

De JGZ beschikt over de juiste expertise en is in staat om kinderen gedurende langere tijd te volgen, daarom vervullen we een belangrijke rol in het ZAT. Je kunt een leerling via de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, die verbonden is aan jouw school, aanmelden voor het ZAT.

Ziekteverzuimbegeleiding leerlingen

De JGZ biedt op scholen ziekteverzuimbegeleiding aan voor leerlingen die regelmatig of langdurig ziek zijn. De jeugdverpleegkundige probeert te voorkomen dat een leerling door ziekte te veel lessen mist, zich nog vaker ziek meldt of stopt met school. Ook probeert de jeugdverpleegkundige te voorkomen dat de leerling de motivatie om naar school te gaan verliest.

We kijken samen met de leerling, ouders/verzorgers en de school naar wat een leerling nodig heeft om niet te veel achter te raken met zijn/haar schoolwerk, en zo optimaal mogelijk deel te kunnen nemen aan het onderwijs.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie over begeleiden van ziekteverzuim op school? Stuur dan een e-mail aan het secretariaat Jeugdgezondheidszorg secretariaat-jgz@ggdzeeland.nl of bel met 0113 – 249 406.