Jaarlijks gaan we op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouder(bureau)s.  Deze inspecties vinden aangekondigd en onaangekondigd plaats. De inspecteurs onderzoeken of de instellingen zich houden aan de wettelijke eisen op het gebied van:

 • personeel
 • veiligheid en gezondheid
 • accommodatie en inrichting
 • groepsgrootte
 • pedagogisch beleid
 • inspraak en klachten

Inspectierapport

De bevindingen van inspectiebezoeken worden vastgelegd in inspectierapporten. Deze rapporten worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Het doel van deze rapporten is:

 • rapporteren of een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau zich houdt aan de kwaliteitseisen;
 • een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen;
 • ouders informeren.

Houdt  een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau zich niet aan de wettelijke eisen, dan heeft dat gevolgen. De maatregelen kunnen per gemeente anders zijn.

Inspecteurs kinderopvang

Bij GGD Zeeland zijn onderstaande personen gemachtigd en gemandateerd om toezichttaken uit te voeren in het kader van de Wet Kinderopvang:

 • Mevrouw A. Baarda
 • Mevrouw J. Bos
 • Mevrouw D. van Dijk
 • De heer M. Dissen
 • Mevrouw D. Lomé
 • Mevrouw N. Mallens
 • Mevrouw J. de Moor

Risicogestuurd toezicht

In de brochure Toezicht en handhaving in de kinderopvang  kun je als houder van een kindercentra, peuterspeelzaal of gastouderbureau lezen wat je verantwoordelijkheden zijn en hoe gemeentelijke handhaving geregeld is. Wij zetten in op minder toezicht waar dat mogelijk is en meer waar dat moet. Kortom: minder inspecties bij bewezen kwaliteit. Deze aanpak heet risico gestuurd toezicht.

Toepassen Wet kinderopvang

Heb je als kinderopvangorganisatie vragen zoals: Hoe pas ik het ‘vierogenprincipe’ efficiënt toe of  wanneer mag een kind in een tweede stamgroep geplaatst worden? Hiervoor kun je uiteraard terecht bij de branchevereniging. Maar als je specifiek wilt weten hoe je de regelgeving toepast op jouw organisatie en situatie, dan denken wij graag mee. Als inspecteurs hebben wij alle kennis over de Wet kinderopvang en kunnen we je helpen bij het toepassen van de regelgeving in jouw kindercentra. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer informatie of heb je vragen over hygiëne en veiligheid bij kindercentra of het inspectiebezoek? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0113 – 249 456.