In opdracht van het Bestuurlijk Programmateam Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone heeft GGD Zeeland een enquêteonderzoek naar de leefomgeving onder de inwoners van de gemeente Terneuzen uitgevoerd. In de gemeente Terneuzen hebben zich veel bedrijven gevestigd, merendeel langs de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Daarnaast vindt er veel transport en overslag plaats. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de leefomgeving in 14 gebieden (buurten of samengestelde buurten in of nabij de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone) van de gemeente Terneuzen.

Naast geluid-, geur- en lichthinder is ook de stofhinder onderzocht. Stofhinder wordt veroorzaakt door grof stof. Onder grof stof worden de vaste zwevende deeltjes verstaan, die niet diep kunnen worden ingeademd en gemakkelijker in de bovenste luchtwegen gefilterd worden. Grof stof veroorzaakt vooral visuele hinder en kan bovendien materiaal-oppervlakken vervuilen en aantasten. Bronnen van grof stof zijn (met name ten gevolge van mechanische processen) de industrie, laad-, los- en overslagbedrijven, verkeer, kunstmest en (bos)branden. Klik hier om de afbeelding te bekijken waarop het percentage ernstige stofhinder door bedrijven wordt weergegeven.