Preventieve zorg voor jeugd

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft tot doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0- 19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is van oudsher laagdrempelige, preventieve zorg waar ouders en jongeren terecht kunnen voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezonde en veilige ontwikkeling. JGZ heeft vrijwel alle kinderen in beeld, vaccineert en monitort de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor vervult zij een verbindende rol tussen scholen, huisartsen, wijkvoorzieningen, fysiotherapeuten, diëtisten etc. enerzijds en specialistische hulp anderzijds. Zij is daar waar kinderen zijn en vervult daardoor een spilfunctie tussen de verschillende vindplaatsen: de wijkvoorzieningen en (voor)scholen. Het product Preventieve Zorg voor Jeugd is een breed product, waarin naast het uitvoeren van het Basis Taken Pakket (BTP) ook ruimte is voor uitvoer van taken binnen andere wettelijke kaders. Het BTP kan hierbij dienen als schakel tussen die verschillende wetten.

Het BTP JGZ 2015 betreft de werkzaamheden die gemeenten beschikbaar moeten hebben en actief dienen aan te bieden aan iedere jongere, volgens professionele richtlijnen. De invulling van het BTP 2015 is o.a. gebeurd o.b.v. rapport Commissie De Winter, welke staatsecretaris Van Rijn in zijn geheel heeft overgenomen. Eén grote verandering is daarbij doorgevoerd. Wettelijk is namelijk vastgelegd dat het BTP 2015 nog maar uit één uniform pakket bestaat. In dit pakket vallen het vroegere uniforme deel en een groot aantal activiteiten uit het vroegere maatwerk deel. Dit betekent dat het uitgebreide uniforme pakket door de gemeenten aan alle kinderen actief moet worden aangeboden. In de uitvoering kan echter flexibiliteit zitten. Deze flexibiliteit wordt geheel door de verantwoordelijke professional bepaald en kan per kind/gezin verschillen. Centraal staat het normaliseren en versterken van de eigen kracht van gezinnen. Professionals overleggen met ouders over de behoefte aan contactmomenten en JGZ inzet. Samen bepalen zij een pakket op maat, gebaseerd op keuzevrijheid van de ouders en professionele verantwoordelijkheid. Bij een probleem kan, uit het oogpunt van normaliseren, kortdurende lichte ondersteuning worden geboden.

Om toch aan bepaalde wettelijk verplichtingen van bijvoorbeeld monitoring en advisering te kunnen voldoen, is er door de GGD Zeeland de werkwijze met zorgpaden en ijkmomenten ontwikkeld. Hierdoor blijven er contactmomenten waarop elk kind gezien wordt om te kunnen blijven monitoren/beleidsadviseren/adviseren.

Naast wettelijk vastgestelde taken zijn er ook producten ontwikkeld welke geen direct wettelijke grondslag hebben, echter alle producten die aangeboden worden zijn uiteindelijk wel terug te voeren naar een wettelijke basis. Deze producten staan onder Aanvullende Diensten(AVD).

Wettelijk kader

Wet Publieke gezondheid, Besluit Jeugdgezondheidszorg, Jeugdwet, Regelgeving Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, AWBZ jeugdigen tot 18 jaar naar de Jeugdwet, Wet op Passend Onderwijs, Participatiewet, Zorgverzekeringswet, Kwaliteitswetgeving, Kwaliteitswetgeving Zorginstellingen, WGBO, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet gebruik BSN in de Zorg.

Uit meerdere wetten, besluiten, rapporten Inspectie en handreikingen is er een document vastgesteld over wie de verantwoordelijkheid heeft t.a.v. zorgcoördinatie. Hieruit blijkt dat de JGZ de grootste zorgcoördinatie krijgt toebedeeld als het om kinderen gaat. Zie document zorgcoördinatie, bijlage 2. Deze verantwoordelijkheid van de JGZ professionals leidt tot meerdere plichten van en naar de JGZ professionals, zoals onder andere:

 • De plicht om de JGZ professional als hulpverlener te beschouwen indien er een kind bij een casus is betrokken.
 • De plicht van de JGZ professional om actief informatie te vragen aan partners en zorgorganisaties*.
 • De plicht van partners en professionals in de jeugdzorg om actief informatie aan de JGZ professional te verstrekken*.
 • De plicht van de JGZ professional om het Digitaal Dossier compleet te hebben.
 • De plicht van de JGZ professional om een kind niet los te laten dan nadat een andere organisatie de begeleiding/zorg voor het kind heeft overgenomen.
 • Deze plichten leiden tot taken die door de JGZ professional continu uitgevoerd worden en dus in elke taak geïntegreerd zitten.

Daarnaast is er de zorgcoördinatie welke niet primair onder verantwoordelijkheid van de JGZ valt. Uitvoering van deze zorgcoördinatie kan echter wel gevraagd worden aan de JGZ door middel van inkopen van het product “zorgcoördinatie t.a.v. zorg voor jeugd” in de activiteit “Preventieve Zorg voor Jeugd”.

*Ten aanzien van het uitwisselen van gegevens past de GGD altijd de geldende wet- en regelgeving toe betreffende privacy en gegevensuitwisseling. Dit betekent dat er door de medewerkers van de GGD altijd eerst toestemming gevraagd wordt aan degene die het betreft, alvorens er gegevens worden uitgewisseld. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de GGD.

Producten binnen preventieve zorg voor jeugd:

 • Uitvoeren van het basispakket
 • Prenataal huisbezoek
 • Huisbezoek bij 18 maanden
 • Vaste up-grading in de deelname aan netwerkoverleggen binnen het onderwijs
 • Overbruggingscontacten
 • Kortdurende Video Hometraining
 • Deelname in projecten/pilots/onderzoeken en interventies
 • Zorgcoördinatie t.a.v. de zorg die het kind ontvangt van jeugdzorgorganisaties
 • Aanpak ziekteverzuim op het MBO
 • Frontoffice CJG
 • Vaste up-grading in de uitvoering van het reguliere BTP
 • Cursussen op allerlei gebieden passend in preventieve zorg voor jeugd
 • Ondersteuning Gezonde School-aanpak

Uitvoeren van het basispakket

In de Wet Publieke Gezondheid is voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een preventief basispakket opgenomen waarin de activiteiten beschreven staan die uit volksgezondheidsbelang aangeboden moeten worden aan alle kinderen en gezinnen.

De JGZ vormt een  belangrijk onderdeel van de publieke gezondheidszorg en opereert vanuit een sociaal-medische invalshoek. De JGZ werkt populatiegericht en preventief en dient daarom alle kinderen in beeld te hebben. Essentieel hierbij is een brede, integrale beoordeling van het kind, waarbij lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve aspecten worden bekeken, in samenhang met het sociale en fysieke leefmilieu van het kind (gezin, onderwijs en vrije tijd). Jeugdgezondheidszorg beperkt zich niet alleen tot op het individu gerichte zorg. Juist het feit dat de JGZ alle kinderen en jongeren in beeld heeft, stelt haar in staat ook vanuit een collectief en omgevingsgericht perspectief naar gezondheid, ontwikkeling en welbevinden van de jeugd te kijken. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot beleidsadvisering. De kern van het basispakket JGZ bestaat uit het actief en op initiatief van de JGZ ter beschikking stellen van: vaccinaties, screeningen, monitoring en signalering. Hoewel dergelijke activiteiten beschikbaar moeten zijn voor alle kinderen/jongeren, kan de uitvoering ervan per kind/jongere variëren. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie van kind, gezin en omgeving en de behoefte van ouders en kinderen.

Waar nodig vindt voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg plaats. Met uitleg en advies kan de JGZ ontzorgen en normaliseren, bijdragen aan het versterken van eigen kracht en onnodige medicalisering helpen tegengaan. Hierdoor kan enerzijds worden voorkomen dat alledaagse problemen ten onrechte bij zware, specialistische zorg terecht komen en anderzijds kan worden voorkomen dat problemen ten onrechte niet behandeld worden, waardoor in een later stadium juist een extra beroep op gespecialiseerde zorg moet worden gedaan. Het verlenen van deze extra zorg of hulp behoort niet tot het basispakket van de JGZ. Wanneer geconstateerd wordt dat verdere zorg of begeleiding nodig is, behoort de toeleiding daartoe wél tot de basistaken. De gemeenten hebben volgens de Jeugdwet de vrijheid en verantwoordelijkheid om te bepalen wie deze zorg moet leveren. Gemeenten  kunnen ervoor kiezen om JGZ-medewerkers ook interventies of intensievere begeleiding waarvoor ze deskundig zijn te laten uitvoeren. Dit kan aanvullend worden ingekocht. De activiteiten uit het basispakket JGZ zijn bij voorkeur gekoppeld aan contactmomenten, die zowel individueel als per groep of digitaal kunnen plaatsvinden. Niet voor iedereen zal precies hetzelfde aantal contactmomenten nodig zijn.

De JGZ voert haar taken uit in samenwerking en afstemming met andere organisaties en professionals. De aard van die samenwerking varieert uiteraard per leeftijdsfase. Belangrijke partners van de JGZ zijn de gezondheidszorg, de jeugdhulp en het onderwijs. De contacten met deze partners zijn noodzakelijk voor goede samenwerking in de keten en kunnen bijdragen aan het beter of sneller signaleren van problemen en aan normalisering.

De kern van de JGZ in meerdere uitgangspunten:

 • Een basispakket voor alle kinderen.
 • Focus op normaliseren en de-medicaliseren.
 • Ouders en kind in de regie, eigen kracht.
 • (Preventieve) zorg inschatten samen met de ouders en kind. Samen wordt een pad uitgestippeld over welke contacten en eventueel zorg het kind nodig heeft en in welke vorm.
 • Vast aantal contacten aanbieden aan elk kind.
 • Mogelijkheid tot meer gerichte zorg op maat!
 • Kind in beeld op meerdere manieren.
 • Inbedding van de JGZ in de omgeving van het kind.

De basis activiteiten staan beschreven in het Besluit Publieke Gezondheid Jeugd http://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-449.html en bestaan uit:

 • De werkzaamheden inzake het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren
 • De werkzaamheden inzake de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen
 • De werkzaamheden inzake het ramen van de behoeften aan zorg
 • De werkzaamheden inzake het geven van voorlichting , advies, instructie en begeleiding aan jeugdigen (en hun ouders) omvatten individueel of groepsgerichte voorlichting, advies, instructie en begeleiding, gericht op het ondersteunen van ouders en jeugdigen.
 • Bij deze werkzaamheden wordt zo nodig doorverwezen en geleid naar curatieve gezondheidszorg, alsmede naar jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet.
 • Bij deze werkzaamheden wordt waar nodig samengewerkt met onderwijs, voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen en overige curatieve gezondheidszorg, buurtteams en andere relevante zorg- of hulpverleners.
 • De verkregen gegevens en de geraamde behoeften aan zorg worden systematisch geanalyseerd ten behoeve van het formuleren van collectieve maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

Per onderdeel worden in het Besluit ook specifieke items benoemd.

Landelijk Professioneel Kader

Het kader beschrijft de JGZ-contacten voor de verschillende ontwikkelingsfasen van een jeugdige, zoals die aangeboden dienen te worden binnen het basispakket JGZ . Sommige contacten zijn gekoppeld aan vaste leeftijden of momenten; dit ligt vast in professionele richtlijnen en landelijke werkdocumenten, waaronder het Rijks Vaccinatie Programma. Alle contacten worden aan elke jeugdige aangeboden. Als het goed gaat met een jeugdige en het gezin, kan van dit schema worden afgeweken. Een belangrijk moment is telkens de overgang naar een volgende ontwikkelingsfase. Dan kijkt een JGZ-professional met ouders van alle jeugdigen terug op de ontwikkeling die hij/zij heeft doorlopen en kijkt vooruit naar de volgende ontwikkelingsfase.

In Zeeland hebben we dit vormgegeven middels:

 • IJkmomenten; deze worden bij alle kinderen uitgevoerd. Tijdens deze ijkmomenten wordt op gestructureerde en onderbouwde wijze samen met de ouders een analyse van de voorgaande levensfase en wordt vooruit gekeken naar de volgende levensfase. Op deze manier zijn alle kinderen in beeld en wordt een inschatting van de zorgbehoefte en mogelijke risico’s gemaakt. Afhankelijk van deze zorg- en risico-taxatie worden volgpaden ingezet. Een wetenschappelijk gevalideerd instrument is voor deze behoefte- en risicotaxatie essentieel.
 • Vaste contactmomenten worden ook bij alle kinderen uitgevoerd maar kunnen ook op alleen deelaspecten zijn
 • Flexibele contactmomenten: Bij een flexibel contactmoment wordt er per kind nagegaan of dit contact uitgevoerd moet worden.

Bekostiging:

Gemeentelijke Bijdrage uit de Gemeenschappelijke Regeling.

Lees meer

Prenataal huisbezoek

Voor de geboorte in kaart brengen van zorgen en zorgbehoefte bij aanstaande ouders die mogelijk risico lopen op een ongunstige toekomstige ontwikkeling van het aanstaande kind op somatisch, psychisch, sociaal en pedagogisch gebied of waar mogelijk een ongunstig klimaat heerst. De relatie tussen dit gezin en de JGZ wordt hiermee al voor de geboorte op gang gebracht.

Uitvoering

Veel ongunstige opgroei-omstandigheden voor kinderen blijken achteraf gezien al voor de geboorte aanwezig te zijn geweest. Als de JGZ tijdens de zwangerschap signalen van verwijzers (zoals bv huisarts, verloskundige zorgverlener, kraamzorg, maatschappelijk werk, POP poli) ontvangt en direct start met begeleiding, kan dat gezondheidswinst voor ouders en kinderen opleveren. Hierbij kan het om zowel heftige problemen als milde problemen gaan waarbij ‘een steuntje in de rug’ voldoende is om verergering te voorkomen.  Het prenataal huisbezoek wordt afgelegd door de jeugdverpleegkundige die het kind na de geboorte in zorg krijgt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de preSPARK.
Met de preSPARK wordt op gestructureerde wijze in  gesprek gegaan met de aanstaande ouder(s) over de door hen ervaren zorgen, vragen en problemen. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn: beleving van de zwangerschap; gezondheid en leefstijl; vooruitblik op geboorte, kraamperiode en opvoeding; woon-en leefsituatie; sociale contacten en steun; zorgen aangegeven door anderen; gezinszaken zoals relatie, financiën, onderlinge steun. Gezamenlijk beslissen aanstaande ouder(s) en de jeugdverpleegkundige wat er verder moet gebeuren.

Er kan daardoor gezorgd worden dat het kind een zo goed mogelijke start maakt. Daarbij wordt het risico op het ontstaan van eventuele problematiek in kaart gebracht, preventie meteen ingezet en indien nodig kan (lichte) ondersteuning worden aangeboden.

Bekosting

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Huisbezoek bij 19 maanden

In kaart brengen van de ervaren zorgen en zorgbehoefte van ouders van kinderen van 18 maanden om opvoed- en ontwikkelingsproblemen bij peuters vroegtijdig te kunnen signaleren en de bijpassende zorgbehoefte met ouders te bespreken.

Uitvoering

Het 18 maanden contactmoment kan thuis uitgevoerd worden in plaats van op het consultatiebureau om een optimaal beeld te krijgen van het kind en de gezinssituatie. Het huisbezoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige die daarbij gebruik maakt van de SPARK. Met de SPARK wordt op gestructureerde wijze in gesprek gegaan met de ouder(s) over de door hen ervaren zorgen, vragen en problemen. Voorbeelden van onderwerpen die besproken worden zijn: beleving van de zuigelingentijd; gezondheid; ontwikkeling van het kind, gedrag van het kind; aanpak van de opvoeding; vooruitblik bezoek peuterspeelzaal; woon-en leefsituatie; sociale contacten en steun; zorgen aangegeven door anderen; gezinszaken zoals relatie, financiën, onderlinge steun. Door het perspectief en de ervaring van ouder(s) te combineren met de expertise van de jeugdverpleegkundige komt men gezamenlijk tot bijpassende vervolgacties en een onderbouwde risico-inschatting voor het gezin. Het gesprek met de SPARK levert direct bruikbare informatie op die tijdens het huisbezoek direct wordt ingezet voor preventie en daar waar nodig wordt (lichte) ondersteuning aangeboden.

De SPARK en de waarde van het huisbezoek ten opzichte van een bezoek aan het consultatiebureau is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht.

Opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen kunnen eerder worden gesignaleerd door ouders en de JGZ door de inzet van de SPARK. Met de SPARK worden risico’s vroegtijdig herkend en de verschillen in vroegsignalering door JGZ-professionals verkleind. Dit wil zeggen dat onafhankelijk van welke jeugdverpleegkundige het gesprek met de ouders voert, de uitkomsten voor kind en ouder dezelfde zijn. Ook blijken de vervolgacties beter aan te sluiten op de behoefte van ouders én de mate van risico voor het kind. Met de interactieve werkwijze van de SPARK (dat wil zeggen luisteren naar ervaringen van ouders en komen tot een gezamenlijke beslissing over het best passende vervolg) bepalen ouders de richting en houden zij de regie, het startpunt is de door ouders ervaren zorgen. Uit het onderzoek blijkt dat SPARK in combinatie met het huisbezoek voor alle kinderen de beste keus is.

Er zijn twee inkoopvarianten mogelijk:

– Een huisbezoek voor alle eerste kinderen, ‘nieuw komen wonen kinderen’ en kinderen uit een gezin die eerder verhoogd of hoog risico op de SPARK scoorden.

– Een huisbezoek voor alle kinderen

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Vaste up-grading in de deelname aan netwerk overleggen binnen het onderwijs

Opschaling

In het BTP is een smalle basis “deelname aan een structureel netwerk overleg onderwijs” opgenomen. Per onderwijssoort en soms ook per school zijn de behoeften aan ondersteuning echter verschillend en kan de behoefte aan uren verschillend zijn. Het is mogelijk om in uren per school aan deelname omhoog te gaan. Dat kan ingekocht worden als een “vaste up-grading in deelname aan structurele netwerk overleggen binnen het onderwijs”.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Overbruggingscontacten

Het overbruggen van de wachttijd voor een geïndiceerd jeugdhulp aanbod na verwijzing door een daartoe bevoegde zoals genoemd in de Jeugdwet, met de intentie de situatie van het kind en zijn omgeving te ondersteunen en begeleiden tijdens het wachten op jeugdhulp.

Uitvoering

Alle begeleidingscontacten, in welke vorm dan ook, welke uitgevoerd worden door de JGZ na verwijzing van het kind naar jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet, met als doel het kind en zijn omgeving extra te begeleiden gedurende de tijd dat het kind nog niet terecht kan voor jeugdhulp.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Kortdurende Video Hometraining

Het versterken van de opvoedcompetentie van ouders en het verbeteren van de positieve communicatie tussen ouders en kind(eren) waar deze verstoord zijn en/of een ontwikkelingsstoornis bestaat en dreigt.

Uitvoering

Het gaat om een kortdurende Video Hometraining bij lichte, niet complexe (opvoedings) vragen/problematiek. Daarvoor worden opnames gemaakt met daarbij  nabespreking. De zorg wordt afgesloten als de ouder(s) inzicht hebben in hun interactiemogelijkheden en hierdoor op een positieve manier verder kunnen met hun kind(eren). Wanneer binnen enkele sessies blijkt dat het resultaat (bij complexe problematiek) nog onvoldoende is wordt samen met ouders gekeken naar verdere hulp.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Deelname in:

 • projecten
 • pilots
 • onderzoeken
 • interventies

Uitvoering

 • Een professional kan aan een project onderzoek of pilot deelnemen, wat extern wordt opgestart. De professional wordt dan op uurtarief ingezet in ruil voor zijn/haar deskundigheid. Hierover worden per project specifiek afspraken gemaakt.
 • Interventies of deelname aan interventies; De GGD kan ook interventies ontwikkelen en of haar medewerkers scholen voor specifieke al bestaande succesvol gebleken interventies.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Zorgcoördinatie t.a.v. de zorg die het kind ontvangt van jeugdzorgorganisaties

De JGZ kan deze zorgcoördinatie uitvoeren, zodat duidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt t.a.v. de zorg die geleverd wordt aan het kind.

Uitvoering

De zorgcoördinatie van de geleverde zorg aan een jeugdige behoort in beginsel toe aan de jeugdzorg organisatie die die zorg levert. Tussen jeugdzorgorganisaties en gemeenten dienen hierover afspraken gemaakt te worden.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Aanpak ziekteverzuim op het MBO

Het terugdringen van ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

Uitvoering

Een gestructureerde aanpak van signaleren, bereiken, adviseren en begeleiden van de ziek gemelde leerling, waarbij de school, de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD en de afdeling leerplichtzaken (LPZ) van de gemeente intensief samenwerken. De school signaleert, de jeugdarts/jeugdverpleegkundige adviseert, de leerplichtambtenaar handhaaft.

Aan de hand van vaste criteria voor ziekteverzuim wordt de leerling door de school aangemeld voor een consult bij de jeugdverpleegkundige (JVP) of jeugdarts (JA).

De JVP/JA bepaalt tijdens een consult van of de leerling al dan niet (volledig) kan deelnemen aan het lesprogramma. Ook stelt deze, indien nodig, een re-integratieplan op. Dit wordt als advies teruggekoppeld aan de school.

Als de ouders en leerling niet verschijnen op het consult of niet willen meewerken, adviseert de JA/JVP de school om de leerplichtambtenaar in te schakelen. Ook bij aanhoudend ziekteverzuim, niet in overeenstemming met het advies van de JA/JVP, meldt de school de leerling aan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft vervolgens een gesprek met de leerling en onderneemt daarop (indien nodig sanctionerende) actie.

Bekostiging

Extra financiering als aanvullende dienst door gemeenten en/of school.

Lees meer

Frontoffice CJG

Het doel is om binnen het loket van het sociaal domein een effectieve bereikbaarheid en afvang van vragen te realiseren.

Uitvoering

 • De JGZ verzorgt de bereikbaarheid van de FrontOffice
 • De JGZ analyseert de hulpvraag
 • De JGZ handelt zo mogelijk de vraag af, of zorgt ervoor dat een intake met ouders en/ óf jeugdige wordt gedaan.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Vaste up-grading in de uitvoering van het reguliere BTP

Vastleggen van manier van uitvoering in de contacten met ouders en kind, om de risico inventarisatie door de professional zo betrouwbaar mogelijk te maken, waardoor er nog gerichter gesignaleerd kan worden  en, indien nodig, geïntervenieerd kan worden.

Uitvoering

Een voorbeeld hiervan is het standaard 18 mnd huisbezoek, als ijkmoment met SPARK. Indien gemeenten dit inkopen, is het niet meer aan de professional om te beoordelen om niet op huisbezoek te gaan. Er wordt standaard op die leeftijd een huisbezoek uitgevoerd. Let op: het gaat hier om up-grading! Down-grading is niet mogelijk aangezien we al op het wettelijk minimum zitten.

Bekostiging

Gemeentelijke bijdrage van de betreffende gemeenten.

Lees meer

Cursussen op allerlei gebieden passend in preventieve zorg voor jeugd

Hieronder een aantal voorbeelden van cursussen:

Baby op komst 

Zwangerschap en voor het eerst in je leven vader of moeder worden is een bijzondere periode in je leven. Voor aanstaande ouders is dit vaak een intense periode waarin er veel verandert. In de cursus wordt de deelnemer voorbereid op het nieuwe ouderschap. We geven tijdens de bijeenkomsten voorlichting over zwanger zijn, (borst) voeding en over contact maken met de baby.

Onderwerpen die tevens aan bod komen zijn bijvoorbeeld:
– Wat merkt een baby in de buik van jullie aanwezigheid?
– Wat moet ik meenemen naar de bevalling in het ziekenhuis?
– Mag ik seks hebben als ik zwanger ben?

En natuurlijk kunnen ouders zelf vragen stellen en ervaringen uitwisselen. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. De cursus is vanaf 24 weken zwangerschap.

Peuter in zicht

Voor peuters wordt de wereld steeds groter en zij ontwikkelen zich razendsnel. Door de vele veranderingen gaat het er thuis soms stormachtig aan toe. Wat doet u als uw kind een driftbui heeft? Of niet wil eten? Of niet luistert? Alle ouders/verzorgers komen voor dit soort vragen te staan en zoeken naar oplossingen. Tijdens de cursus is veel ruimte om met elkaar te praten over het opvoeden van peuters. Aan de hand van videobeelden zien deelnemers voorbeelden van hoe andere ouders bepaalde situaties oplossen. Maar ook kunnen ouders de eigen situaties en vragen inbrengen. In de oudergroep proberen we dan een antwoord te vinden dat in die specifieke situatie past. Zowel vaders als moeders kunnen meedoen. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk twee uur. Het is een doe-cursus met onder andere thuisopdrachten. Vervolgens gaan we in op de ontwikkeling van peuters.

Beter omgaan met pubers

Wat kunt u doen als uw kind al jong gaat roken of drinken? Hoe komt het dat uw puber zo vergeetachtig is geworden? Moet u strenger zijn? Hoe houd u contact met uw kind? Allemaal vragen waar ouders of verzorgers van een puber tegenaan lopen. De kracht van de cursus is dat ouders/verzorgers ervaringen uitwisselen en sterker staan. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van elk twee uur. Het is een doe-cursus met onder andere thuisopdrachten. Vervolgens gaan we in op de ontwikkeling van pubers.

Tijdens de cursus kan ook een extra thema-bijeenkomst worden ingepast in samenwerking met een ketenpartner(s).

Opvoeden & zo

Kinderen kunnen heel lief zijn, maar soms ook knap lastig. Het ene moment zijn ze ‘om op te eten’ en het andere moment kun je ze ‘wel achter het behang plakken’. Opvoeden heeft leuke en lastige kanten. Deze cursus is bedoeld om ouders/verzorgers een steuntje in de rug te geven. De kracht van de cursus is om als ouders ervaringen uit te wisselen en daardoor sterker te staan. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Het is een doe-cursus met onder andere thuisopdrachten. De cursus wordt gegeven door twee jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland

Cursus op maat of thema avond

Naast het bestaande cursusaanbod is het ook mogelijk een cursus op maat samen te stellen of een bijeenkomst rond een thema te organiseren.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Ondersteuning Gezonde School-aanpak

Structureel werken aan gezonde leefstijl in het onderwijs om daarmee preventief gezondheidswinst te bereiken.

Uitvoering

Gezonde School biedt een aanpak om structureel en integraal te werken aan gezonde leefstijl op school. Gezonde leefstijl is hierbij uitgewerkt in de thema’s Voeding, Bewegen & Sport, Roken, Alcohol & Drugs, Welbevinden, Relaties & Seksualiteit, Milieu & Natuur en Fysieke Veiligheid. De Gezonde School-aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Wanneer een school voldoet aan de vier Gezonde School-pijlers (gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid) ontvangen zij voor het betreffende thema een certificaat. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

De Gezonde School-adviseurs van GGD Zeeland en SportZeeland bieden advies en ondersteuning bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak. Zij begeleiden de scholen in het werken met de Gezonde School-aanpak. Hieronder valt het toewerken naar en aanvragen van een themacertificaat van (één van) de thema’s.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die, in afstemming met de gemeente, door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Aanvullende informatie

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op