Monitoring en advisering publieke gezondheid

Primair doel is een gezonder Zeeland. Met de focus op de Zeeuwen zelf. Gezonde Zeeuwen zijn vitaler, productiever, zelfredzamer en gelukkiger. Dit doel wordt bereikt in samenwerking met gemeenten en andere partijen.

Het adviseren en ondersteunen gemeenten en andere organisaties op het terrein van publieke gezondheid, met als doel vitale en gezonde Zeeuwse inwoners.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Balans op vijf levensdomeinen (fysiek, mentaal, sociaal, doel/zingeving en financieel).
 • Omgevingsgerichte aanpak.
 • Versterken van samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.
 • Op plaatsen waar mensen wonen, werken en leren.

Epidemiologische gegevens over de gezondheid van de Zeeuwse bevolking, gesprekken met burgers, organisaties en onze vakkennis vormen de basis voor het werk. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het terrein van Publieke Gezondheid maar ook naar het brede sociale domein, waar gezondheid onlosmakelijk mee verbonden is.

In Zeeland wordt er samengewerkt met andere partijen zoals gemeenten, provincie, ZB|Planbureau, Robuust, Sport Zeeland, HZ, CZ, Impuls Zeeland, IVN en UCR. Buiten Zeeland zijn dat partijen zoals andere GGD’en, RIVM, TNO en het Erasmus Universiteit MC (CEPHIR).

Wettelijk kader

Artikel 2 lid 2, artikel 5, artikel 5a, artikel 13, artikel 15 Wet Publieke Gezondheid en de WMO.

Producten binnen monitoring en advisering publieke gezondheid:

 • Monitoring en advisering publieke gezondheid voor alle gemeenten
 • Monitoring en advisering publieke gezondheid, niet wettelijk vastgelegd

Monitoring en advisering

publieke gezondheid voor alle gemeenten

 • Voert volgens een vaste cyclus een gezondheidsmonitor uit onder de doelgroepen jeugd, volwassenen en ouderen.
 • Verzamelt gegevens in relatie tot de gezondheid van verschillende bevolkings- en risicogroepen (naast de monitors) uit eigen en externe landelijke, regionale en lokale databronnen, burgerpanels.
 • Analyse van informatie uit onderzoek en activiteiten van de interne afdelingen (zoals jeugdgezondheidszorg DDJGZ) en advisering naar aanleiding hiervan over de uitvoering van activiteiten.
 • Beschikbaar maken van gegevens (in samenwerking met ZB|Planbureau en Robuust) in relatie tot het sociale domein.
 • Analyse en interpretatie van de verzamelde gegevens (data -> informatie -> kennis) en op basis daarvan gevraagd en ongevraagd adviseren over gezondheidsbeleid en mogelijkheden voor preventie.
 • Advisering over de meeste geschikte aanpak en methodieken met betrekking tot Publieke gezondheid. Gericht op Vitale Zeeuwse burgers via een omgevingsgerichte aanpak.

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR.

Lees meer

Monitoring en advisering publieke gezondheid

Niet wettelijk vastgelegd

 • Onderzoek op maat. Uitvoeren van onderzoeken naar onderwerpen en/of doelgroepen die buiten de reguliere gezondheidsmonitors vallen.
 • Procesbegeleiding. Het leiden en begeleiden van processen ten einde de samenwerking en efficiency in de publieke gezondheid te versterken.
 • Advisering en samenwerking (met gemeenten) bij planning van programma’s en projecten die zich richten op het bevorderen van een gezonde leefstijl, een  gezonde omgeving en het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid van groepen van burgers.
 • Projectleiding. Geeft leiding bij de uitvoering van bovengenoemde programma’s en projecten.

Bekostiging

 • Gemeentelijke bijdrage van betreffende gemeente(n).
 • Externe financiering via fondsen/subsidies.

 

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op