Meld- en Actiepunt Bemoeizorg

Het meld en actiepunt Zeeland richt zich op kwetsbare zorg mijdende mensen met meervoudige problemen.

Vaak zijn ze onvoldoende in staat om hun eigen problemen op te lossen en gaan elke vorm van hulp uit de weg. Voor deze groep mensen bij wie het hulpverleningsaanbod niet aansluit op hun zorgbehoefte of voor wie geen passende hulp gevonden is, kan bemoeizorg ingezet worden. Bemoeizorg is een bijzondere vorm van hulpverlening, omdat het ongevraagde hulp is. Het gaat om kwetsbare mensen in alle leeftijden met complexe, meervoudige problematiek die zorg nodig hebben. Er is sprake van psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek in combinatie met o.a.:

 • verwaarlozing of vervuiling van de leefomgeving;
 • dakloosheid of dreigende uithuiszetting;
 • vereenzaming;
 • schuldenproblematiek.

Procedure na aanmelding

Meldingen komen binnen via de woningbouwcorporaties, politie, huisartsen, gemeenten en andere hulpverleners maar ook via burger. Na de aanmelding en bespreking in het team neem een medewerker van het meldpunt contact op met de aanmelder. Hij probeert zo spoedig mogelijk op basis van vertrouwen en vrijwilligheid contact te leggen met diegene over wie de melding gaat. Het meldpunt biedt gevraagd en ongevraagd hulp. Het meldpunt verwacht niet dat de cliënt naar hen toekomt maar gaat zelf bij hen langs waar ze ook wonen of verblijven. De activiteiten van het meldpunt lopen uiteen van directe hulpverlening tot het coördineren hiervan. Het terugleiden naar de reguliere hulpverlening of het eigen netwerk van de cliënt staat hierbij voortdurend centraal. Er wordt een plan van aanpak opgesteld met als doel een leefsituatie te creëren die voor de cliënt en omgeving aanvaardbaar is en waarin de cliënt zoveel mogelijk betrokken wordt.

Duur van de begeleiding

Hulp en begeleiding wordt geboden tot het plan van aanpak gerealiseerd is. Het meldpunt neemt contact op met de aanmelder om na te gaan of men tevreden is met de gekozen aanpak en of de overlast is afgenomen.

Wat u kunt doen

Als u te maken krijgt met situaties waarin mensen overlast veroorzaken en/of elke vorm van noodzakelijke hulpverlening mijden, neemt u dan contact op met het meldpunt. Telefoonnummer: 0113-249456 of e-mail naar: mab@ggdzeeland.nl

Uitvoering

Het meldpunt wordt uitgevoerd door twee organisaties: de GGD Zeeland en Emergis. Centraal staan de taken vanuit het vangnet en het coördineren of uitvoeren van hulpverlening voor de cliënt. Omdat er vaak sprake is van psychische of psychiatrische zorg wordt de psychiater geraadpleegd in ons twee wekelijks overleg. Hierin worden dan ook gevaar criteria besproken, immers kunnen onze klanten door hun manier van leven een gevaar voor zichzelf vormen of hun omgeving overlast bezorgen.

 

Het MAB is gespecialiseerd in contactopbouw met de kwetsbare burger die zelf niet om hulp vraagt. Het doel is toeleiden naar de reguliere zorg. Na de aanmelding, probeert de sociaal verpleegkundige van het MAB contact te leggen met degene over wie de melding gaat, door langs te gaan. Dit gebeurt in principe op basis van vertrouwen en vrijwilligheid. Bemoeizorg gaat in contact met de zorg mijdende cliënt en gaat uit van de eigen kracht en zoveel mogelijk van het eigen netwerk van de cliënt. Het betreft een zeer kwetsbare groep mensen, met wie moeilijk in contact is te komenen die in eerste instantie niet gemotiveerd is om mee te werken. De problematiek is ontwrichtend voor henzelf en de omgeving. Er is meestal sprake van psychische en/of psychiatrische problemen in samenhang met problemen op andere leefgebieden. Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners in de zorg zoals de gebiedsteams, Maatschappelijk Werk, Thuiszorg, huisarts en woning corporaties. Het MAB probeert in een vroeg stadium de vervolghulp te introduceren. Dit om te  voorkomen dat de situatie van deze mensen verergert. De praktijk leert dat toeleiding naar zorg en de uitvoering van bemoeizorg niet strikt te scheiden zijn. Bemoeizorg is vaak nodig om een cliënt te motiveren tot het accepteren van hulp. Na doorleiding neemt het netwerk en/of de reguliere zorg de verantwoordelijkheid voor de cliënt over. Het MAB onderhoudt samenwerkingsrelaties met een groot aantal ketenpartners en initieert en participeert in overleggen op uitvoerend niveau in de vorm van zorgnetwerken. Zij werken samen met de gebiedsteams in de verschillende gemeenten. Gemeenten doen een beroep op de expertise vanhet MAB in OGGz/maatschappelijke zorg vraagstukken.

Wettelijk kader

WMO prestatieveld 8

In 2006 veranderde het wettelijk kader van de OGGz. Vrijwel alle wettelijk taken op het gebied van de OGGz werden overgeheveld naar de Wet Maatschappelijk Ondersteuing (WMO)

Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van OGGz beleid.

Bemoeizorg

Bevat de volgende elementen:

 • Neemt meldingen aan en biedt bemoeizorg aan kwetsbare burgers, zorgmijders, om hen te motiveren tot het accepteren van passende zorg of hulp.
 • Registreert meldingen.
 • Geeft advies aan gemeenten, ketenpartners en burgers bij meldingen.
 • Draagt zorg voor het op de juiste wijze opnemen en afhandelen van meldingen en het leveren van passende zorg en acties (in samenwerking met onder meer netwerk cliënt, Emergis, politie, woningcorporaties).
 • Werkt in dit kader vooral met Emergis intensief samen in de vorm van teams met sociaal verpleegkundigen van de GGD, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen van Emergis en (op consultatiebasis) een psychiater van Emergis.
 • Onderhoudt relevante contacten met netwerkpartners, deels in de vorm van zorgnetwerken op basis van samenwerkingsovereenkomsten om snel en gestructureerd zorg te kunnen bieden aan de doelgroep van het MAB.
 • Naast de bemoeizorgtaak heeft de GGD ook de taak van monitoring van de OGGz. Op basis van de verzamelde gegevens kan de GGD adviezen uitbrengen. Door het monitoren kan meer inzicht geven worden in trends, maar kan ook de effectiviteit van interventies en aanknopingspunten bieden voor een meer preventieve aanpak.

Bekostiging

CZW subsidies.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op