Inzet professional GGD

Leveren van deskundigheid die bijdraagt aan het versterken van de Publieke Gezondheid, in al zijn facetten, binnen het sociale domein.

De GGD heeft meerdere professionals in dienst welke specifieke competenties hebben. Deze professionals worden momenteel het meest ingezet in het kader van uitvoering van wettelijke taken en de producten die daaruit voortvloeien. De professional kan echter ook ingezet worden in het kader van uitvoering van activiteiten welke niet wettelijk zijn vastgelegd of in het kader van uitvoering van activiteiten die wel wettelijk zijn vastgesteld, maar die niet door de GGD worden uitgevoerd.

Maatschappelijke ontwikkelingen op velerlei gebied zorgen voor nieuwe regels of vragen om nieuwe inzichten. Hiertoe moeten organisaties die het betreft, activiteiten ontwikkelen of uitvoeren. Hierdoor kan behoefte ontstaan aan deskundigheid nodig ter ontwikkeling of uitvoer van die activiteit.

Indien de klant en/of gemeente een vraag naar specifieke deskundigheid heeft in het kader van een wettelijke of niet-wettelijke taak, kan een professional van de GGD ingezet worden. De GGD zal bij de vraag naar de specifieke deskundigheid beoordelen welke competenties voor die specifieke deskundigheid nodig zijn en zo de juiste professional daarvoor leveren.

Producten binnen preventieve zorg voor jeugd:

 • Publieke Gezondheid Asielzoeker(PGA)
 • GGD Academy
 • Ondersteuningsprogramma gezondheidsbevordering statushouders

Publieke Gezondheid Asielzoeker(PGA)

Het takenpakket Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) is de dienstverlening die de GGD Zeeland lokaal uitvoert voor asielzoekers. Dit pakket en de daaraan verbonden bekostigingssystematiek, is vastgelegd in een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland en het COA.

Uitvoering

Het takenpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Jeugdgezondheidszorg 0 — 19 jarigen
 • Infectieziektepreventie en -bestrijding algemeen
 • Technische Hygiënezorg
 • TBC bestrijding
 • Gezondheidsbevordering door middel van collectieve voorlichting
 • Individuele preventie SOA/HIV, seksuele en reproductieve gezondheid
 • Coördinatie lokale afstemming in de zorgketen
 • Epidemiologie en wetenschappelijke onderbouwing

Bekostiging

Via contract tussen GGD Nederland en het COA.

Lees meer

GGD Academy

De GGD Academy beoogt met haar opleidingsaanbod professionals bij gemeenten, GGD’en, scholen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties in de uitvoering van hun publieke taken te versterken.

Ondersteuningsprogramma gezondheidsbevordering statushouders

Ondersteunen van gemeenten bij het tot stand brengen van een lokale (of regionale) integrale aanpak voor preventie ten behoeve van de gezondheid van statushouders.

Uitvoering

Het ondersteuningsprogramma bestaat uit drie bouwstenen:

 • agenderen van het onderwerp
 • ondersteunen van gemeenten bij het maken van een aanpak
 • ontsluiten en verspreiden van kennis

De directe ondersteuning van gemeenten loopt via de infrastructuur van de OTAV (ondersteuningsteam asielzoekers en vergunninghouders). Hiervoor zijn 2 regiocoördinatoren aangesteld.

Bekostiging

Het Rijk, VWS is de formele opdrachtgever van het ondersteuningsprogramma.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op