Inspectie Wet Kinderopvang

Inspectie Wet Kinderopvang door GGD Zeeland heeft als doel om advies te verschaffen aan de gemeente om zonodig te handhaven. Dit om de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Zeeland te verhogen.

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden zijn latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

In het kader van de Wet Kinderopvang krijgt GGD Zeeland opdracht van de 13 gemeenten om de kinderopvang in de betreffende gemeenten te toetsen aan deze wet.

De gemeente maakt beleid t.a.v. kinderopvang volgens de wettelijke regels en handhaaft die regels. De GGD voert het beleid uit in opdracht van de gemeente.

Wettelijk kader

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Zie ook website overheid.nl.

Producten Inspectie Wet Kinderopvang:

  • Uitvoer inspectie kinderopvang
  • Mogelijkheid tot lichte handhavingactiviteiten t.a.v. de kinderopvang
  • Expertisecentrum kinderopvang voor advies richting gemeente en houder

Uitvoer inspectie kinderopvang

De inspecteurs Kinderopvang van de GGD inspecteren alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen, gastouderbureaus en gastouders. De getoetste eisen gaan over ouderinspraak, kwalificatie personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, pedagogische beleid en praktijk, klachtenafhandeling en de voorschoolse educatie. De inspecties vinden jaarlijks plaats en kunnen, afhankelijk van eerder geconstateerde tekortkomingen op die locatie, in omvang en diepte variëren.

Na de inspectie adviseert de inspecteur de gemeente over de bevindingen. De gemeente zal dan al of niet handhavend optreden.

Bij een aanvraag voor het starten van een nieuwe kinderopvangvoorziening inspecteert de GGD inspecteur of aan de minimale eisen wordt voldaan. De GGD inspecteur adviseert na de inspectie aan de gemeente om de voorziening al dan niet op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Naar aanleiding van de inspectie kan er door de gemeente de opdracht gegeven worden om een nader onderzoek uit te voeren. Tevens kan er door de gemeente een opdracht gegeven worden om een incidenteel onderzoek uit te laten voeren als bijvoorbeeld een locatie een VVE-registratie aanvraagt. De toezichthouder bekijkt dan op locatie of de houder aan alle wettelijke eisen voldoet op het gebied van VVE en welke gemeentelijke afspraken er gemaakt zijn over bijvoorbeeld scholing.

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR.

Lees meer

Mogelijkheid tot lichte handhavingactiviteiten t.a.v. de kinderopvang

De gemeente besluit op basis van het inspectierapport van de GGD welke handhavingsmaatregelen ze inzet. In het handhavingsbeleid legt de gemeente vast hoe ze omgaat met overtredingen op de Wko. De inspecteur van de GGD geeft hier uitvoering aan door houders te informeren en aan te spreken op de kwaliteit. De inspecteur adviseert de gemeente door middel van het inspectierapport.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Lees meer

Expertisecentrum kinderopvang voor advies richting gemeente en houder

Centrum voor informatie en advies over:

  • Wet- en regelgeving Kinderopvang;
  • Inspecties voor Kinderopvang;
  • Verbeteren van de kwaliteit van de opvang;
  • Mogelijkheden tot handhaving.

Meer weten? Neem contact met ons op