Diensten en producten Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding

Via de activiteit Infectieziektebestrijding wordt preventieve zorg aangeboden aan de gehele bevolking en kan snel ingegrepen worden op het moment dat bestaande of nieuwe infectieziekten zich voordoen.

Reële dreiging van infectieziekten

Ook in Zeeland blijft de dreiging van (nieuwe uitbraken van) infectieziekten bestaan. Het gevaar van verspreiding kan op de loer liggen door bijvoorbeeld de internationale havens in Terneuzen en Vlissingen. Daar komt bij dat Zeeland met 90% een lage vaccinatiegraad heeft ten opzichte van 92-99% landelijk. Onder andere om deze reden moet Zeeland voorbereid zijn op uitbraken van infectieziekten en dan met name in de gemeenten Borsele, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Hoe lager de vaccinatiegraad, des te omvangrijker de uitbraak kan zijn.

Reizigers en bepaalde beroepsgroepen hebben extra bescherming nodig

Speciale groepen die gevaar lopen op een infectieziekte of ander gezondheidsprobleem zijn reizigers en mensen die in bepaalde beroepsgroepen infectierisico lopen. Deze beroepsbeoefenaars worden gevaccineerd en krijgen gerichte informatie over de infectierisico’s die zij in hun werk lopen. Denk daarbij aan zorgpersoneel, brandweer, kinderdagverblijfmedewerkers etc. De werkgever is verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen. De praktijk wijst helaas uit dat deze bewustwording niet altijd aanwezig is. Ook treffen veel reizigers niet de nodige preventieve maatregelen.

In Zeeland is de ziekte van Lyme een serieus probleem.

In Zeeland is de ziekte van Lyme een belangrijke zoönose. Deze ziekte wordt overgebracht door teken. Zonder behandeling kan Lyme leiden tot chronische klachten aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid. In 2014 zijn in Nederland gemiddeld 139 gevallen van Lyme per 100.000 inwoners door de huisarts gezien. De gemeente Schouwen-Duiveland zit boven het landelijk gemiddelde met 291,7 gevallen van Lyme per 100.000 inwoners. De laatste jaren is in de provincie Zeeland een duidelijke toename te zien van het aantal mensen dat de huisarts hiervoor consulteert. De verwachting is dat het aantal besmette teken in de toekomst zal toenemen, waardoor meer mensen de ziekte van Lyme oplopen.

Technische Hygiënezorg (THZ)

Infectieziektebestrijding is gerelateerd aan Technische Hygiënezorg (THZ). Zie de speciale productpagina over dit onderwerp.

Wettelijk kader

Wet Publieke Gezondheid (artikel 6 t/m 12) en Veiligheidswet.

Infectieziektebestrijding

Bevat de volgende elementen:

  • Geeft infectieziekten, die gemeld moeten worden, door aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CIB) en verzorgt bijbehorende afwikkeling waaronder in bepaalde gevallen het informeren van de autoriteiten (bv. burgemeester) en de bevolking.
  • Brengt aard en omvang van het voorkomen van infectieziekten in Zeeland in kaart: via surveillancetaak en gericht onderzoek.
  • Presenteert informatie hierover via rapportages, website en social media.
  • Voert preventieve taken uit (bijv. vaccinatiecampagnes, voorlichtingen, afhandelen publieksvragen).
  • Draagt zorg voor gericht bron- en contactopsporing (bijv. in geval van hepatitis B besmetting).
  • Voert maatregelen uit ter voorkoming van verspreiding van infectiezieken.
  • Draagt zorg voor outbreak management in geval van dreiging of uitbraak van infectieziekten.
  • Onderhoudt contacten en werkt samen met relevante ketenpartners.
  • Draagt zorg voor mediacontacten bij onrust bij een infectieziekte uitbraak, bij vragen uit media.
  • Adviseert met betrekking tot preventie, opsporing en behandeling, intern, gemeenten en ketenpartners als huisartsen, zorgcentra etc.

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op