Gezondheid en milieu

De voornaamste doelstelling is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers, vooral in relatie tot de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt door advies te geven aan gemeenten, instellingen en burgers op het gebied van gezondheid en milieu. Het werkveld van de medisch milieukundige zorg is divers: verontreinigingen in de bodem, het water, het binnenmilieu en de buitenlucht, maar ook stankhinder, geluidshinder, straling, veiligheid en advies bij rampen. Het streven is uiteindelijk het realiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving.

Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid en gevoel van welbevinden. Er zijn veel oorzaken die onze leefomgeving minder gezond maken. Zo is de verontreiniging van de buitenlucht door verkeer, industrie of landbouw algemeen bekend. Minder bekend is dat de binnenlucht in woningen, scholen en kindercentra vaak veel meer vervuild is dan de buitenlucht. Het cluster gezondheid en milieu houdt zich bezig met de invloeden van de mens op het milieu en van het milieu op de gezondheid van de mens.

Wettelijk kader

WPG (artikel 2, lid 2e).

Producten gezondheid en milieu:

  • Taken ter uitvoering van het doel van Gezondheid en Milieu
  • Onderzoek op maat

Taken ter uitvoering van het doel van Gezondheid en Milieu

Signaleren, Verzamelen, Registreren en Analyseren

De GGD brengt de gemeente op de hoogte bij signalering van dreigende gezondheidsrisico’s als gevolg van het milieu door het verzamelen, registreren en analyseren van milieu en gezondheidsgegevens. Voorbeeld hiervan is een uitgebreide analyse van de milieugegevens uit de nationale monitor Volksgezondheid één keer in de vier jaar.

Beleidsadvisering

Deze taak omvat het adviseren van de lokale overheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Deze beleidsadvisering is van belang voor de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, verkeer en milieu en welzijn en is gericht op het bevorderen van de volksgezondheid. In 2019 treedt de omgevingswet in werking en dat zal de nodige aanpassingen voor gemeenten betekenen. Ook  de GGD heeft hierin een belangrijke rol.

Beantwoording en behandeling van vragen, meldingen en klachten

De medisch milieukundige zorg is beschikbaar voor het beantwoorden en behandelen van vragen, meldingen en klachten. Gemeentelijke diensten, Provincie, scholen, huisartsen en burgers kunnen van deze dienst tijdens kantoortijden gebruikmaken. De beantwoording en behandeling kan diverse vormen aannemen, waarbij activiteiten als (kleinschalig) onderzoek en risicocommunicatie noodzakelijk kunnen zijn.

Voorlichting ten behoeve van preventie

Deze taak omvat voorlichtingsactiviteiten gericht op de preventie van gezondheidsschade als gevolg van milieufactoren. De GGD organiseert zelf of op verzoek van gemeenten voorlichtingsactiviteiten of ontwikkelt voorlichtingsmateriaal. Daarnaast wordt deelgenomen aan campagnes die in breder verband worden georganiseerd.

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR.

Lees meer

Onderzoek op maat

Het uitvoeren van (grootschalig) onderzoek voor gemeenten, provincie en/of rijksoverheid. Dit kan het initiëren en/of uitvoeren van onderzoek zijn, maar ook participatie in onderzoek van derden, zoals universiteiten en/of adviesbureaus. Voorbeelden zijn:

  • De gezondheidenquête volwassenen en ouderen wordt om de 4 jaar door de GGD’en in Nederland uitgezet. Deze monitor verzameld gegevens op gemeenteniveau over onder andere de gezondheid, leefstijl, milieu, sociale omgeving en zorg. Als aanvulling hierop kan de monitor ook wijkniveau worden uitgevoerd. Dit kan zinvol zijn in gebieden waar met knelpunten (bijvoorbeeld milieuhinder rondom een industriegebied). Op basis van de analyse kunnen passende interventies worden uitgezet.
  • Het uitvoeren van een milieugezondheidsonderzoek zoals het evaluatie-onderzoek verspreiding jodiumtabletten. In dit onderzoek is met behulp van een enquête gekeken wat mensen daadwerkelijk doen met de huis-aan-huis gedistribueerde jodiumtabletten bij een incident met een kerncentrale.
  • Binnenmilieu metingen op scholen (o.a. ventilatiemetingen)

Nazorg

Nazorg, ondersteuning na incident bij gemeente.

Na een incident bijvoorbeeld een asbest brand kan het wenselijk zijn dat de GGD de gemeente extra ondersteund (geen piket)

Bekostiging

Gemeentelijke bijdrage tot 16 uur ondersteuning, na 16 uur zijn hier extra kosten aan verbonden voor de gemeente.

Lees meer

Meer weten? Neem contact met ons op