Activiteitenprogramma 2022 Programmalijn: Veilig Thuis

Programmalijn: Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft het volgende hoofddoel:

 1. Inwoners bevinden zich in een veilige thuissituatie

1.1 en 1.2 en 1.3

 • 1.1 Inwoners en professionals met zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling vinden de juiste hulp (via een meldpunt Veilig Thuis; WMO hoofdstuk 4)
 • 1.2 (Acute) veiligheid bieden en toe leiden naar de noodzakelijke zorg
 • 1.3 Er is voldoende kennis aanwezig over het herkennen en signaleren van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief specifieke doelgroepen) bij ketenpartners.

Lees hieronder activiteiten die zijn gekoppeld aan de subdoelen 1.1, 1.2 en 1.3:

Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis een bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis geeft daarbij advies, biedt ondersteuning en doet onderzoek. De organisatie kent daarbij twee teams, te weten het Advies- en Meldingen Team (AMT) en het Ondersteuning- en Onderzoek Team (OOT). Samen voeren zij, op basis van het handelingsprotocol, de radar- en monitoringsfunctie uit.

Daarnaast wil Veilig Thuis komende jaren uitvoering geven aan acties die behoren bij de uitvoering van landelijke programma’s zoals ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ (vanuit het Ministerie van VWS en Justitie en Veiligheid) en de Ontwikkelagenda ‘Veiligheid Voorop’ (vanuit het Landelijk Netwerk Zorg en Straf), alsmede de regiovisie ‘Voor een Toekomst Zonder Geweld’ (vanuit de 13 Zeeuwse Gemeenten). Ook neemt Veilig Thuis deel aan de mogelijke doorstart van Vaart in Veiligheid in 2022 en wordt MDA++ voortgezet.

Veilig Thuis wil vanuit haar expertise investeren in de (door-) ontwikkeling, implementatie en kwaliteitsborging en vanuit die rol zowel richting straf- als zorgpartners preventief bijdragen aan het eerder in beeld brengen en duurzaam doorbreken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hieromtrent zijn onderstaande uitgangspunten geformuleerd;

 1. Veilig Thuis investeert komende jaren in het regionale werken met o.a. de lokale toegangen bij de gemeenten, regioteams en/of jeugdbeschermingstafels. Zij zoekt daarbij actief de verbinding met de lokale zorg, zodat deze professionals (ook preventief) beter in staat zijn te handelen in situaties waarin sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld:Acties:
  • Veilig Thuis investeert in het regionale werken met o.a. lokale toegangen bij gemeenten, regioteams en/of jeugdbeschermingstafels.
  • Veilig Thuis draagt bij aan de doorontwikkeling van de samenwerkingsafspraken met de lokale teams en investeert hierbij in de samenwerking en verbinding.
  • Veilig Thuis monitort de ketensamenwerking via een nulmeting die eind 2020 is uitgezet. Een tweede meting zal begin 2022 worden uitgevoerd.
 2. Inzake het duurzaam stoppen en oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de huidige toenemende complexe problematiek investeert Veilig thuis in een multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerking. Hierin staan de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid (risicogestuurde en herstelgerichte zorg) alsmede de verbinding tussen zorg en straf centraal. Verbinding in de keten met onder andere de Politie, het Openbaar Ministerie, de Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, GI’s en het Zorg- en Veiligheidshuis is hierbij van groot belang. Door het vastleggen van afspraken met ketenpartners voldoet Veilig Thuis aan het criterium dat de inspectie heeft vastgelegd. Hierbij stelt Veilig Thuis haar professionals in staat om samen te werken met ketenpartners en de kwaliteit daarmee te borgen:Acties:
  • Veilig Thuis monitort de huidige toename van zaken met een complexe problematiek. De complexiteit van de maatschappelijke zaken waar straf en zorg elkaar raken is toegenomen. Er is daarbij meer casuïstiek waarbij sprake is van een hoog dreigingsniveau.
  • Veilig Thuis investeert in de samenwerking (alsmede samenwerkingsafspraken) met de politie en justitiepartners, zoals het Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering en het Zorg- en Veiligheidshuis.
  • Veilig Thuis is samen met de landelijk projectleider kartrekker inzake de opzet, inrichting en uitvoering van het actieoverleg. Hierbij wordt eveneens zorggedragen voor de verbinding tussen diverse (justitiële-) ketenpartners.
  • Veilig Thuis investeert regionaal in de verbinding en samenwerking met ZSM (afdoeningtafel O.M).
  • Veilig Thuis draagt bij en heeft een rol in de uitvoering en monitoring en van de tijdelijke huisverboden.
 3. Voor de realisatie van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening alsmede korte samenwerkingslijnen investeert Veilig Thuis vanuit haar kennis en kunde in de doorontwikkeling van specifieke groepen zoals; seksueel geweld, ouderenmishandeling, complexe echtscheidingen, trauma, mensenhandel en stalking. Hierbij wordt ook geïnvesteerd in de samenwerking met het onderwijs alsmede leerplicht.Acties:
  • Veilig Thuis versterkt de samenwerking (en samenwerkingsafspraken) op specifieke thema’s zoals seksueel geweld, mensenhandel en stalking. Dit doen we o.a. met politie, justitie, reclassering, het Zorg- en Veiligheidshuis (coördinator mensenhandel), gemeenten en het Centrum Seksueel Geweld.
  • Veilig Thuis investeert in de samenwerking met ketenpartners, zoals zorg- en verpleeghuizen, maatschappelijk werk en Kind in Scheiding. Dit doen we rondom thema’s als ouderenmishandeling, complexe echtscheidingen en trauma. Hierin investeren we eveneens in het bereiken van groepen die nu nog niet geheel in beeld zijn.
  • Veilig Thuis versterkt de samenwerking met het onderwijs en leerplicht in bijvoorbeeld het project Handle With Care.
 4. Vanuit expertisedeling en als ambassadeur draagt Veilig Thuis bij aan het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij draagt zij tevens bij aan het verbeteren van de kenbaarheid omtrent de meldcode alsmede de bereikbaarheid en werkwijze van Veilig Thuis. Door hierbij te investeren in trainingen waarin aandacht wordt besteed aan het lerende aspect (‘het leren van elkaar’) wordt bijgedragen aan de borging van de Zeeuwse kwaliteit.Acties:
  • Veilig Thuis draagt bij aan de opstelling en uitvoering van het meerjarige communicatieplan van de kerngroep Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Dit plan is zowel gericht op burgers als professionals.
  • Vanuit de rol als ambassadeur en kennisexpert verzorgt Veilig Thuis zowel intern als extern diverse voorlichtingen en trainingen.
Lees meer