Activiteitenprogramma 2022 Programmalijn: Sociale Veiligheid

Programmalijn: Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid heeft het volgende hoofddoel:

  1. Zorgwekkende situaties van inwoners worden gesignaleerd en aangepak

1.1 Inwoners en professionals met zorgen (om anderen) worden geholpen (via een meldpunt)

Lees hieronder activiteiten die zijn gekoppeld aan de subdoelen 1.1:

Het Meld en Actiepunt Bemoeizorg (MAB) ziet steeds complexere problematiek. In 74% van de aanmeldingen is er mede sprake van geestelijke problematiek. Ook sociale problematiek speelt in 37% een belangrijke rol evenals schulden (31% ) en woonvaardigheden (40%).

MAB geeft advies aan ketenpartners en aan algemeen publiek vragen inzake problematische situaties of complexe vraagstukken, waarin de hulpverlening dreigt vast te lopen. Middels coaching wordt de vraagsteller geholpen zodat deze handvatten krijgt voor de aanpak van de situatie. Wij zien een stijging van meldingen in 2020, wat ook wordt doorgezet in 2021.Voor 2022 zetten wij 0,5 fte extra in ten behoeve van het MAB.

Lees meer

1.2 Zorg mijdende inwoners toe leiden naar (lokale) zorg

Lees hieronder activiteiten die zijn gekoppeld aan de subdoelen 1.2:

Het MAB team onderhoudt samenwerkingsrelaties met een groot aantal ketenpartners en participeert in overleggen op uitvoerend niveau in de vorm van OGGZ netwerken, gebiedsteams en E33 overleggen. Ook bij de uitvoering van de WvGGZ (wet verplichte GGZ) kan een beroep gedaan worden op het MAB. In 2020 zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met het Zorg- en Veiligheidshuis over de samenwerking in het kader van de WvGGZ en het daarbij behorende meldpunt Zorgwekkend gedrag. Deze afspraken worden eind 2021 geëvalueerd.

In 2022 gaan wij in gesprek met de gemeenten over de rol van het team MAB in het kader van de “Wijk GGD-er”.

Lees meer

1.3 Inwoners zonder zorgverzekering toe leiden naar (lokale) zorg en verzekering

Lees hieronder activiteiten die zijn gekoppeld aan de subdoelen 1.3:

Het team MAB ontvangt de meldingen van onverzekerden zorg vanuit de GGD GHOR. We checken de reden van het niet verzekerd zijn en neemt, indien nodig, samen met de gemeente stappen om deze mensen hulp te bieden.

Lees meer

1.4 Adequate forensische medische zorg verlenen of expertise geven op afroep van politie en justitie

Lees hieronder activiteiten die zijn gekoppeld aan de subdoelen 1.4:

Vanwege een landelijk tekort aan forensisch artsen, hopen wij in 2022 onze dienstverlening (medische arrestantenzorg, forensisch medische onderzoeken en bieden van expertise en de lijkschouw) te kunnen continueren met inzet van niet-forensisch artsen. In afstemming met landelijke initiatieven GGD GHOR, Politie, (extra) financiering vanuit de drie Ministeries (VWS, BZK en J&V) en regionale samenwerking op politieregio niveau gaan we op een nieuwe wijze invulling geven aan de verlening van forensisch medische zorg & expertise.

Lees meer