Menu

Smog

Wat is smog?

Smog is luchtvervuiling die in bepaalde perioden opeens sterk toeneemt. Zo’n periode heet een smogepisode.

In Nederland wordt de term smog gebruikt als er meer luchtverontreiniging is dan gewoonlijk, mogelijk met acute nadelige gevolgen voor de gezondheid.

 

Een smogepisode kan een paar dagen tot enkele weken duren.

Stoffen die worden gebruikt om in Nederland de smogsituatie weer te geven zijn ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

Smog kan zowel in de zomer als in de winter voorkomen. In de zomer bestaat de smog vooral uit ozon als onder invloed van zonlicht stikstofoxides en vluchtige koolwaterstoffen worden omgezet, maar ook periodes met hoge fijn stof concentraties kunnen voorkomen. In de winter zijn er vooral periodes met hoge fijnstofconcentraties. Dit gaat vaak gepaard met een koude periode en een oostelijke stroming.

 

Daarnaast kunnen in zowel zomer als winter bij windstil weer verhoogde niveaus van luchtverontreiniging voorkomen langs drukke wegen.

 

Wat zijn de gezondheidseffecten?

Tijdens smogperioden kunnen acute gezondheidsklachten ontstaan, vooral bij gevoelige groepen mensen. De klachten verdwijnen meestal weer zodra de concentratie van stoffen in de lucht daalt.

 

Acute effecten zijn onder andere:

-        Oog-, neus- en keelirritaties

-        Toename van luchtwegklachten, zoals piepen, hoesten en kortademigheid

-        Verergering van astma

-        Afname van de longfunctie

-        Toename van ziekenhuisopname en sterfte door luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten

Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.

 

Wat kan ik doen om klachten te voorkomen?

Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst.

 

Waar kan ik meer informatie vinden over de actuele smogsituatie?

Informatie over de actuele smogsituatie is te vinden op NOS-teletekst pagina 711 en 712 en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM (http://www.lml.rivm.nl).

 

Waar vind ik meer informatie?

  • Voor algemene informatie over Astma en COPD kunt u terecht bij het Astma Fonds (webpagina www.astmafonds.nl)