Ruim 4900 Zeeuwse leerlingen hebben meegedaan aan het onderzoek, landelijk deden zo’n 167.000 leerlingen mee. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is uitgevoerd in het najaar van 2021. De resultaten geven aanleiding tot aandacht voor mentale gezondheid en passende ondersteuning. 

Mentaal welbevinden 
In vergelijking met de meting in 2019, zaten jongeren afgelopen najaar minder lekker in hun vel. In 2019 gaf 83% van de Zeeuwse leerlingen aan (zeer) gelukkig te zijn, in het najaar van 2021 was dit percentage gedaald naar 77%. Daarnaast heeft bijna vier op de tien jongeren (39%) zich in het jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst soms tot altijd eenzaam gevoeld, is 28% van de Zeeuwse jongeren psychisch ongezond en heeft 22% van de tweede- en vierdeklassers wel eens (een aantal keer of heel vaak) suïcidegedachten gehad. In vergelijking met Nederland scoren Zeeuwse jongeren vergelijkbaar op mentaal welbevinden. 

(Impact) Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode 
Gebeurtenissen tijdens de coronaperiode, zoals quarantaine, coronabesmetting en ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben op het welzijn van jongeren. Van de Zeeuwse leerlingen maakte 71% tijdens de coronaperiode minstens één van deze gebeurtenissen mee en gaf 18% van de leerlingen aan hier nog last van te hebben.

Hoewel voor het merendeel van de leerlingen de impact van de gebeurtenissen tijdens de coronaperiode beperkt lijkt te zijn, heeft een klein deel van de leerlingen (7%) een verhoogde kans op ernstige psychosociale klachten. Dit is voor Zeeuwse leerlingen niet anders dan landelijk. Dat blijkt uit de resultaten van de vragen die de posttraumatische stressklachten meet. Leerlingen met ernstige psychosociale klachten vormen een kwetsbare groep. 

Veerkracht en vertrouwen in de toekomst 
Veerkracht is het vermogen om te herstellen van iets ingrijpends dat je hebt meegemaakt, zoals de coronaperiode. Iemand met meer veerkracht zal sneller herstellen. Om veerkracht te meten is onder andere gevraagd of jongeren na een moeilijke periode weer snel herstellen. Voor twee derde van de jongeren geldt dit. Tot slot geeft iets meer dan de helft van de Zeeuwse leerlingen aan dat zij veel vertrouwen hebben in hun toekomst. Het merendeel van de jongeren is veerkrachtig, maar een bepaalde groep zal minder snel herstellen.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
In het najaar van 2021 hebben alle GGD’en, waaronder GGD Zeeland, een extra onderzoek, de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd, uitgevoerd onder leerlingen van het reguliere voortgezet onderwijs in de klassen 2 en 4. De GGD’en voerden deze monitor uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR (GezondheidsOnderzoek na Rampen). ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de integrale monitor.  

Ten tijde van het onderzoek, oktober-november 2021, waren de scholen open, maar golden er nog steeds diverse coronamaatregelen, zoals thuisblijven bij klachten, mondkapjes, afstand houden, quarantainemaatregelen bij directe besmetting of bij besmetting van familieleden en deels digitale lessen. De vragenlijst is afgestemd op de coronaperiode. In 2019 vond de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Door de gegevens naast elkaar te leggen kunnen de cijfers met elkaar worden vergeleken. 

Waar vind ik alle resultaten?
De volledige resultaten zijn te vinden via: www.ggdzeeland.nl/cgmj2021. Vragen over het onderzoek kun je stellen door te mailen naar: onderzoek@ggdzeeland.nl.