De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is in het najaar van 2020 uitgevoerd onder inwoners van Nederland. Alle GGD’en voeren elke vier jaar dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoek biedt een bron van informatie over actuele gezondheids- en leefstijlthema’s die gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen en evalueren van lokaal gezondheidsbeleid zoals nota’s en preventieakkoorden.

In Zeeland hebben ruim 16.000 mensen aan het onderzoek meegedaan: 9.847 volwassenen (18 t/m 64 jaar) en 6.185 ouderen (65+).

Herziening resultaten en tabellenboeken

Eerder zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor gepubliceerd. Vanaf 21 januari zijn de resultaten herzien waarbij nu ook de trendgegevens en achtergrondkenmerken worden besproken. Daarnaast zijn er nieuwe tabellenboeken gemaakt met daarin de trend en de resultaten uitgesplitst naar demografische kenmerken (geslacht, leeftijd e.d.).

Belangrijkste resultaten Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Hieronder in het kort de meest opmerkelijke resultaten:

  • 48% van de volwassenen en 40% van de ouderen heeft een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie;
  • Van de Zeeuwse volwassenen en ouderen voelt respectievelijk 46% en 52% zich eenzaam;
  • Onder de volwassenen in Zeeland heeft de helft overgewicht, onder ouderen is dit 58%;
  • Van de volwassenen en ouderen voldoet respectievelijk 55% en 40% aan de Beweegrichtlijn;
  • De helft van de 18-plussers in Zeeland drinkt niet of maximaal 1 glas per dag, zoals de alcoholnorm van de Gezondheidsraad adviseert, onder ouderen is dit 57%.

Alle Zeeuwse resultaten zijn te bekijken via: www.ggdzeeland.nl/gmvo2020. Voor alle Zeeuwse gemeenten zijn er presentaties gegeven waarin de resultaten zijn besproken en staan de tabellenboeken met alle resultaten online. GGD Zeeland gebruikt de resultaten voor het vaststellen van eigen speerpunten voor specifieke doelgroepen en thema’s.