De betrokken arts of het laboratorium hoort deze melding te maken. ​Het doel van de meldplicht is dat de GGD weet hoeveel mensen het virus hebben en waar het virus is. Alleen met die informatie kunnen we het virus op een goede manier indammen.

Om een melding aan te kunnen nemen, is het voor de GGD erg belangrijk dat de uitgevoerde test betrouwbaar is. Het RIVM heeft een advies antigeen (snel)testen afgegeven. Wij benadrukken dat er veel voorwaarden aan het gebruik van deze testen zijn verbonden.

Op 4 november heeft de Rijksoverheid een document gepubliceerd met de uitgangspunten waar initiatieven die zelf testen afnemen (en analyseren) aan moeten voldoen. Lees meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Gevalideerde sneltesten

Het RIVM heeft vijf sneltesten gevalideerd. Dat betekent dat uitslag van deze testen onder vaste voorwaarden te vertrouwen zijn. De vijf goedgekeurde sneltesten zijn:

 • BDVeritor COVID test van Becton Dickinson (BD)
 • PanbioCOVID-19 Ag rapid test van Abbott
 • SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test van Roche
 • Sofia SARS Antigen FIA van Quidel
 • Standard F-Covid-19 Ag FIA van SD biosensor

Een positieve uitslag van deze sneltesten kan als betrouwbaar worden gezien, mits deze op de juiste manier is afgenomen bij een persoon met klachten.

Voorwaarden voor gebruik van sneltesten

Aan het gebruik van bovenstaande sneltesten zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • De verantwoordelijkheid voor de afname en de uitslagen ligt bij een arbo-arts, bedrijfsarts of andere BIG-geregistreerde arts. Ook het registreren en melden van de uitslagen valt onder verantwoordelijkheid van deze arts;
 • De afname van het patiëntmateriaal gebeurt door een zorgprofessional die getraind is in afname van de test. Het materiaal wordt afgenomen in de nasopharynx en oropharynx van de patiënt;
 • Positieve testuitslagen moeten door de verantwoordelijke arts gemeld worden bij de GGD;
 • De verantwoordelijke arts geeft de positief geteste patiënt het (dringende) advies om door te gaan met isolatie volgens de RIVM-richtlijnen: https://lci.rivm.nl/leefregels;
 • De verantwoordelijke arts ziet toe op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het adequaat verwerken van besmettelijke afval.

Is her-testen nodig? (voorlopig beleid)

Mensen mét klachten die via een (gevalideerde) sneltest een negatieve uitslag krijgen, moeten een her-test laten doen bij de GGD. Zij kunnen een afspraak inplannen via het landelijke afsprakennummer: 0800 – 1202. Zij blijven in isolatie tot de uitslag van deze test bekend is. Mensen met klachten die via een gevalideerde sneltest een positieve uitslag krijgen, hoeven geen her-test te laten doen. Deze persoon wordt als positief beschouwd.

De bruikbaarheid van sneltesten bij mensen zonder klachten moet nog worden onderzocht. Testen zonder klachten is op dit moment niet zinvol.

Melden van positieve testuitslag

De verantwoordelijke arts moet een positieve testuitslag melden bij de GGD. Melden kan via een beveiligde e-mail, bijvoorbeeld via Zorgmail of Zivver, dit in verband met de AVG-wet. Stuur de melding op het daartoe bestemde formulier naar covidbco@ggdzeeland.nl. Dit lege formulier is te verkrijgen via ditzelfde e-mailadres. In dit formulier moeten volgens de Wet Publieke Gezondheid de volgende zaken worden gemeld:

 • Gegevens patiënt:
  Naam
  Adres
  Geslacht
  Geboortedatum
  BSN
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
 • Gegevens test:
  Datum testafname
  Officiële testuitslag
  Type test (incl. merknaam)
  Wijze van afname (neusswab, nasopharynx, oropharynx)
 • Aanvragend arts
 • Betrokken laboratorium (indien van toepassing)
 • Betrokken bedrijf/instelling

*) volgens de wet AVG moet de geteste persoon toestemming geven om persoonsgegevens door te geven aan de GGD

Advies bij twijfel over de uitslag

Als wij twijfelen aan de juiste toepassing van een sneltest of aan de informatie hierover, zullen wij dit melden bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Als de GGD twijfelt over de test, uitvoering en/of uitslag, zal de GGD mensen vragen zich te laten her-testen in een GGD-teststraat. De GGD doet haar best deze mensen met voorrang te testen. De patiënt moet de uitslag in isolatie afwachten. Het bron- en contactonderzoek wordt gestart als de uitslag van de her-test bekend is.