Menu

Zeeuwse ouderen steeds gezonder

De gezondheid van Zeeuwse 65-plussers is de afgelopen jaren verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke gezondheid, bewegen meer en doen meer vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd lijkt het met de groep volwassenen van 19 tot 64 jaar in Zeeland juist minder goed te gaan. Ze voelen zich psychisch minder gezond en zijn vaker eenzaam.

Dit blijkt uit de Gezondheidmonitor die de GGD Zeeland in 2013 heeft gepresenteerd, Van de 65-plussers is 72 procent lichamelijk actief, terwijl dit in 2007 nog maar 61 procent was. Het aandeel ouderen dat vrijwilligerswerk doet is gestegen van 22 naar 27 procent. Was vijf jaar geleden nog een derde van de ouderen beperkt door de lichamelijke gezondheid, nu is dat nog maar een kwart.

 

Bij de volwassenen van 19 tot 64 jaar voelt 18 procent zich psychisch ongezond. In 2010 was dat nog 14 procent. De eenzaamheid onder deze groep steeg  in diezelfde periode van 7 naar 10 procent. De tevredenheid over de sociale samenhang in de buurt is afgenomen. In 2010 vond 42 procent van de 19- tot 64-jarigen de sociale samenhang en betrokkenheid in de buurt laag, nu is dat 46 procent.

Kloof in een tijd dat generaties elkaar nodig hebben

Het feit dat de 19- tot 64-jarigen zich minder gezond voelen is zorgelijk, er wordt immers steeds meer verwacht van deze groep: zij moeten niet alleen voor hun kinderen zorgen maar ook steeds vaker voor hun ouders, en zelfs buren. De terugtredende overheid doet immers een steeds groter beroep op de burger om zelf de benodigde zorg in de omgeving te organiseren.

 

Deze trend is ook terug te zien in de cijfers: bij ouderen is het geven van mantelzorg toegenomen van 11 naar 13 procent en bij volwassenen van 10 naar 14 procent. De vraag is of die stijging voldoende zal zijn om de toenemende vraag naar informele zorg op te vangen. Eén op de vijf ouderen geeft aan niemand in de omgeving te hebben die nu of in de toekomst hulp kan bieden in geval van gezondheidsproblemen.

Eigen regie belangrijk voor zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid betekent onder andere dat je voor jezelf kunt zorgen. Vijftien procent van de ouderen is niet zelfredzaam, dat wil zeggen dat ze hulp krijgen bij dagelijkse handelingen zoals aankleden, wassen en eten. Maar zelfredzaamheid gaat ook over eigen regie: het gevoel controle te hebben over het eigen leven en problemen te kunnen oplossen. Van de Zeeuwse ouderen heeft een vijfde het gevoel weinig regie te hebben over het eigen leven.

Onderzoek gemeente Terneuzen

In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft de GGD Zeeland een enquêteonderzoek naar de gezondheid van de inwoners van de gemeente Terneuzen uitgevoerd.

 

In dit onderzoek zijn de gezondheid en ziekten, zelfredzaamheid, welbevinden, leefstijl, leefbaarheid, eenzaamheid, sociale uitsluiting, maatschappelijke participatie, zorg en hulp, Wmo-voorzieningen en financiële problemen op buurtniveau in kaart gebracht. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de gezondheid in 14 gebieden (buurten of samengestelde buurten in of nabij de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone) van de gemeente Terneuzen.

 

Klik hier voor het volledige rapport en hier voor de samenvatting.

Meer lezen?