Menu

Verwijsindex

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. In de Jeugdwet is de verplichting opgenomen voor het gebruik van de verwijsindex. De Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijk afgesproken de inzet van de verwijsindex te (blijven) bevorderen en het gebruikersveld te verbreden.

Vernieuwd Zeeuws convenant

In 2009 hebben de dertien Zeeuwse gemeenten een convenant afgesloten met diverse welzijns- en hulporganisaties. Aangezien het convenant vanwege de decentralisatie jeugdzorg sterk verouderd is, hebben de Zeeuwse gemeenten het convenant vernieuwd en aangepast aan de criteria uit de Jeugdwet.

 

Lees hier het convenant verwijsindex regio Zeeland

 

Wat is de verwijsindex en waarom wordt deze gebruikt?

De verwijsindex is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Door de melding in de verwijsindex, weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij anderen. Dankzij de verwijsindex blijft elke jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. 

 

Wanneer een jongere problemen heeft, kan het gebeuren dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp aan deze jongere. Het is belangrijk dat organisaties dit van elkaar weten. In de praktijk was dat helaas niet altijd het geval.

 

In de afgelopen jaren zijn er netwerken gevormd vanuit jeugd, veiligheid, onderwijs, leerplicht, etc. Binnen deze netwerken weten professionals veelal van elkaar wie betrokken is bij een gezin of jeugdige. Tussen de verschillende netwerken, de hulpverlening en het voorliggend veld wordt deze informatie nauwelijks gedeeld. De verwijsindex kan ervoor zorgen dat alle betrokken professionals (onderwijs, welzijn, zorg, leerplicht, veiligheid) elkaar weten te vinden waardoor risico’s kunnen worden beperkt. Bovendien heeft de verwijsindex een meerwaarde voor het zicht houden op jeugdigen in geval van verhuizing en zorgmijdend gedrag.

 

Op dit moment wordt er landelijk ook gewerkt aan de gezinsfunctionaliteit in de verwijsindex. Wij verwachten dat deze functie later dit jaar beschikbaar zal zijn.

 

De Zeeuwse gemeenten hebben met meer dan tachtig jeugdhulporganisaties een contract afgesloten om jeugdhulp te leveren in Zeeland. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijk werk, welzijn, jeugdgezondheidszorg, etc. De gemeenten zien de verwijsindex als een kwaliteitsvoorwaarde in de samenwerking tussen de door hen gesubsidieerden en gecontracteerde aanbieders. Het gebruik van de verwijsindex is ook opgenomen in de raamovereenkomst inkoop jeugdhulp 2015.